เงื่อนไขการสมัครสมาชิกกองทุนฯ (ลูกจ้าง)

*ดาวน์โหลดประกาศเรื่องลูกจ้างมหาวิทยาลัยอายุงานตั้งแต่ ๓ ปีต่อเนื่องขึ้นไปสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ได้

*เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกกองทุนฯ (ลูกจ้าง) : https://forms.gle/EUgZPEXaxJVgaZQy9