กรรมการบริหาร

 

กรรมการกองทุนฯ ฝ่ายมหาวิทยาลัย จำนวน ๕ รูป

พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ
พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
พระศรีธรรมภาณี, รศ.ดร.
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร.
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล
กรรมการ
พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร.
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการกองทุนฯ ฝ่ายสมาชิก จำนวน ๔ คน

รศ.ดร. อภิรมย์ สีดาคำ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
วิทยาเขตเชียงใหม่
ผศ.ดร. ปัญญา คล้ายเดช
อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
ผศ.ดร. ยุทธนา ปราณีต
อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ส่วนกลาง
นายสุชญา ศิริธัญภร
รองผู้อำนวยการกองวิชาการ
สำนักงานอธิการบดี