กรรมการบริหาร

 

กรรมการกองทุนฯ ฝ่ายมหาวิทยาลัย จำนวน ๕ รูป

พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ
พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
พระศรีธรรมภาณี, ดร.
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร.
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล
กรรมการ
พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร.
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการกองทุนฯ ฝ่ายสมาชิก จำนวน ๔ คน

ผศ.ดร. ยุทธนา ปราณีต
อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ส่วนกลาง
ดร. จเด็ด โพธิ์ศรีทอง
รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล
ผศ.ดร. ปัญญา คล้ายเดช
อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน