กรรมการบริหาร

 

กรรมการกองทุนฯ ฝ่ายมหาวิทยาลัย จำนวน ๕ รูป

พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ
พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
พระศรีธรรมภาณี, ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
กรรมการ
พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร.
ผู้อำนวยการกองกลาง
เลขานุการ

กรรมการกองทุนฯ ฝ่ายสมาชิก จำนวน ๔ รูป/คน

พระมหาราชัน จิตฺตปาโล, ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ดร. จเด็ด โพธิ์ศรีทอง
รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล
ผศ.ดร. ปัญญา คล้ายเดช
อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
ผศ.ดร. ยุทธนา ปราณีต
อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ส่วนกลาง