Downloads

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ที่ รายการ Links
1 บค.๖๒ แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม PDF, PDF Form, Google Form
2 บค.๑๙ แบบใบลาออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย PDF, PDF Form, Google Form
3 บค.๕๙ คำร้องขอรับเงินและสิทธิประโยชน์ PDF, PDF Form, Google Form
4 บค.๖๐ ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ PDF, PDF Form, Google Form
5 บ.ค.๕๘ คำร้องขอทั่วไป PDF, PDF Form, Google Form

*หมายเหตุ
แบบ PDF ต้องดาวน์โหลด สั่งพิมพ์ แล้วกรอกเอกสาร พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ก่อนนำส่ง
แบบ PDF Form ให้กรอกเอกสารใน PDF Form ดาวน์โหลดเอกสารที่กรอกแล้ว สั่งพิมพ์ และลงลายมือชื่อ ก่อนนำส่ง
แบบ Google Form ให้กรอกเอกสารใน Google Form แล้วดาวน์โหลดเอกสาร PDF จากอีเมล์ที่กรอกไว้ สั่งพิมพ์ และลงลายมือชื่อ ก่อนนำส่ง


App K-My PVD 

ที่ รายการ Links
1 Android (Android OS เวอร์ชั่น 5 ขึ้นไป) หรือคลิกที่นี่
2 iOS (iOS เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) หรือคลิกที่นี่