Downloads

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ที่ รายการ Links
บค.๖๒ แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม** Google Form
บค.๑๙ แบบใบลาออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย PDF, PDF Form, Google Form
บค.๕๙ คำร้องขอรับเงินและสิทธิประโยชน์ PDF, PDF Form, Google Form
บค.๖๐ ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ PDF, PDF Form
บค.๕๘ คำร้องขอทั่วไป PDF, PDF Form
บค.๖๐ ใบสมัครสมาชิกกองทุนฯ (เปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ > สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ) PDF

*หมายเหตุ
แบบ PDF ต้องดาวน์โหลด สั่งพิมพ์ แล้วกรอกเอกสาร พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ก่อนนำส่ง
แบบ PDF Form ให้กรอกเอกสารใน PDF Form ดาวน์โหลดเอกสารที่กรอกแล้ว สั่งพิมพ์ และลงลายมือชื่อ ก่อนนำส่ง
   * ในกรณีที่กรอกบนบราวเซอร์อักษรไทยไม่แสดงผล ให้ดาวน์โหลด PDF Form มาเก็บไว้ในเครื่องก่อนแล้วเปิดด้วย PDF Reader จะสามารถกรอกได้ปกติ
แบบ Google Form ให้กรอกเอกสารใน Google Form แล้วดาวน์โหลดเอกสาร PDF จากอีเมล์ที่กรอกไว้ สั่งพิมพ์ และลงลายมือชื่อ ก่อนนำส่ง
**แบบ บค. ๖๒ แจ้งเปลี่ยนครั้งที่ ๑ ในระหว่าง ๑-๓๐ มิถุนายน ครั้งที่ ๒ ในระหว่าง ๑-๓๑ ธันวาคม และให้แจ้งผ่าน Google Form เท่านั้น
***ดาวน์โหลด PDF Reader
–   Adobe Acrobat Reader DC
–   Foxit Reader
–   Soda PDF Reader


App K-My PVD 

ที่ รายการ Links
1 Android (Android OS เวอร์ชั่น 5 ขึ้นไป) หรือคลิกที่นี่
2 iOS (iOS เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) หรือคลิกที่นี่

เอกสารคู่มือ

  1. คู่มือการใช้งาน Mobile Application K-My PVD
  2. คู่มือการใช้งานระบบ K-Cyber Provident Fund Member บริการ Online สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ