เกษียณอายุการทำงาน

ลาออกจากกองทุนฯ กรณีเกษียณอายุ

https://forms.gle/HKnBw94AeTdzQDhz9

  • เอกสารที่ต้องใช้

แบบ บค. 58 พร้อมลงลายมือชื่อ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือสุทธิ
สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (ที่มีเลขบัญชี)
* พร้อมรับรองสำเนาทุกหน้า

  • นำส่งเอกสาร

นำส่งเอกสารได้ที่…
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ 1 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170