ลาออกจากกองทุนฯ

ลาออกจากกองทุนฯ

ลาออกจากกองทุนฯ มี 6 กรณี ดังนี้…

  1. RSG ลาออก (ลาออกจากงาน)
  2. DIS ทุพพลภาพ (ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้)
  3. DM เลิกจ้าง (ให้ออก)
  4. DTH เสียชีวิต
  5. RT เกษียณอายุ
  6. MRN ออกจากกองทุนไม่ลาออกจากงาน

https://forms.gle/Xs3h7YnfWCfr3cyM6


*หลังจากกรอกเอกสารแล้ว รอสักครู่ระบบจะจัดส่งเอกสารที่กรอกแล้วเป็น PDF ไปให้ทางอีเมลที่ระบุ
**จัดพิมพ์ และลงลายมือชื่อ

  • เอกสารที่ต้องใช้

แบบ บค. 58 พร้อมลงลายมือชื่อ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือสุทธิ
สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (ที่มีเลขบัญชี)
* พร้อมรับรองสำเนาทุกหน้า

  • นำส่งเอกสาร

นำส่งเอกสารได้ที่…
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ 1 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170