ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย

        พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
        พระศรีธรรมภาณี, ดร. รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
        พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล กรรมการ
        พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร. รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ
        ผศ.ดร. ยุทธนา ปราณีต อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ส่วนกลาง กรรมการ
        ดร. จเด็ด โพธิ์ศรีทอง   รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล กรรมการ
        ผศ.ดร. ปัญญา คล้ายเดช  อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ กรรมการ
        นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน กรรมการ
ในวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่าน Application ZOOM

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *