การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕

กองทุนฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ 

          วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
โดย พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เป็นประธานในพิธี พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร. ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการกองทุน เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายงานการประชุม มีกรรมการผู้แทนบริษัทจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัดและสมาชิกเข้าร่วมประชุม ๒๓๒ รูป/คน
ปัจจุบันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ประกอบด้วยบุคลากรและลูกจ้างส่วนงานสังกัดกลาง ๔๑ ส่วนงาน ส่วนงานในภูมิภาค เป็นวิทยาเขต ๑๑ แห่งและวิทยาลัย ๒๑ แห่ง และกองทุนยังเปิดโอกาสให้พนักงาน โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาจุฬาบรรณาคาร และอาคาร ๙๒ ปีปัญญานันทะ มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จำนวนสมาชิกรวม ๘๘๖ รูปหรือคน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มากกว่าสี่ร้อยสามสิบล้านบาท

วัตถุประสงค์การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ มีดังนี้

  1. เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกองทุน
  2. เพื่อรับรองงบการเงิน
  3. เพื่อให้สมาชิกตระหนักถึงการออมเงินเพื่อการเกษียณ
  4. เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกซักถาม เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมรวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *