กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมออนไลน์ ระบบ ZOOM โดยมี พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เป็นประธานที่ประชุม

พระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการกองทุน เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายงานการประชุมการประชุมในครั้งนี้ มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

  1. เรื่องคณะกรรมการกองทุนฯ ฝ่ายมหาวิทยาลัยและฝ่ายสมาชิกประจำปี ๒๕๖๕ กรรมการกองทุนฯประกอบด้วย กรรมการฝ่ายมหาวิทยาลัย จำนวน ๕ รูป กรรมการฝ่ายสมาชิกจำนวน ๔ รูปหรือคน จะดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี (มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ) เมื่อครบวาระจะต้องมีการแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่เพื่อบริหารงานกองทุนต่อเนื่อง ตามข้อบังคับของกองทุนฯ
  2. เรื่องรายงานสรุปสถานะการเงินลงทุน ในปัจจุบัน และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕
  3. เรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๕ คณะกรรมกการมีมติให้ บจก.สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ตรวจบัญชี ประจำปี ๒๕๖๕
  4. เรื่องการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของทุกปี และในปี ๒๕๖๕ นี้ กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ มีมัติกำหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้ประชุมผ่านห้องประชุมออนไลน์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *