สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก ปี ๒๕๖๕ (อย่างไม่เป็นทางการ)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว จัดการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลาตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ https://central.mcu.ac.th/vote  เมื่อทำการปิดการเลือกตั้ง ได้ผลคะแนนการเลือกตั้งดังนี้

  • มีสมาชิกกองทุนฯ มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน ๔๐๒ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕ ของสมาชิกทั้งหมด
  • มีสมาชิกผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน ๗ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒ ของผู้มาเลือกตั้ง
  • และได้ผลคะแนนเสียงการเลือกตั้ง ๖ หมายเลข ดังนี้

  • ลำดับที่ ๑ หมายเลข ๓ ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต ได้ ๒๓๖ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๕ ของคะแนนเสียงทั้งหมด
  • ลำดับที่ ๒ หมายเลข ๔ ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง ได้ ๒๓๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔๗
  • ลำดับที่ ๓ หมายเลข ๑ ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช  ได้ ๒๒๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๖
  • ลำดับที่ ๔ หมายเลข ๕ นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล ได้ ๒๒๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖๐
  • ลำดับที่ ๕ หมายเลข ๖ รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี ได้ ๑๑๖ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๕
  • ลำดับที่ ๖ หมายเลข ๒ ดร.ศุภณัฐ เจริญสุข ได้ ๑๐๖ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๗

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *