แนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ฝ่ายสมาชิก หมายเลข ๓

กำหนดเลือกตั้งออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.

ประวัติการศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๓๐ จบนักธรรมชั้นเอก     จากสำนักเรียนวัดจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 • พ.ศ. ๒๕๓๙ ปริญญาตรี สาขาวิชา  รัฐศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ ปริญญาตรี สาขาวิชา  ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ ปริญญาโท สาขาวิชา Politics, University of Pune, India
 • พ.ศ. ๒๕๔๕ ปริญญาเอก สาขาวิชา Political Science, Dr. B.A. Marathwada University, India
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร มหาจุฬาบรรณาคาร มจร
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ – ถึงปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ เป็นผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ (รักษาการ)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *