แนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ฝ่ายสมาชิก หมายเลข ๒

กำหนดเลือกตั้งออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.


ที่อยู่ปัจจุบัน ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ประวัติการศึกษา – พ.ศ.๒๕๓๖ มัธยมศึกษาตอนปลาย
– พ.ศ.๒๕๔๖ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต,บธ.บ.(การตลาด)
– พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
– พ.ศ. ๒๕๕๓ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,ศศ.ม.(สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
– พ.ศ. ๒๕๕๙ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน – พ.ศ. ๒๕๓๕– ๒๕๓๙ หัวหน้าแผนกวารสาร บริษัทคลังพลาซ่า จำกัด
– พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๕๓ นักการภารโรง (มจร วิทยาเขตนครราชสีมา)
– พ.ศ. ๒๕๕๓ –๒๕๕๗ นักจัดการงานทั่วไป
– พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ อาจารย์พิเศษ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
– พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มจร วิทยาเขตนครราชสีมา
– พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ เป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ๒ สมัย
– พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
– พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน เป็นผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร วิทยาเขตนครราชสีมา

*ข้อมูลเพิ่มเติม : https://nkr.mcu.ac.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *