แนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ฝ่ายสมาชิก หมายเลข ๑

กำหนดเลือกตั้งออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่เกิด  ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
ประวัติการศึกษา 1.ปริญญาเอก Dr.B.R.Ambedkar University, India ๒๕๕๐ Ph.D.(Political Science)
2.ปริญญาโท มหาวิทยาลัยณิวัฒนา ๒๕๔๕ รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
3.ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๒ พธ.บ.(เศรษฐศาสตร์)
4.พระปริยัติธรรม แม่กองบาลีสนามหลวง ๒๕๓๙ ป.ธ.๗
ประวัติการทำงาน
  • ประสบการณ์ก่อนการทำงานเป็นบุคลากรของ มจร

1.เป็นอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ ๑ มิ.ย.๒๕๕๑ ถึง ๓๑ พ.ค.๒๕๕๒
2.เป็นอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ตำบลหอรัตนชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ ๑ มิ.ย.๒๕๕๒ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๕๓
3.เป็นอาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง ๓๐ มิ.ย.๒๕๕๕

  • ประสบการณ์การทำงานใน มจร

1.เป็นอาจารย์ เลขที่ ๑๒๓๑๐๓๗ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึง ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ หนังสือแต่งตั้งเลขที่ ๔๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
2.เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขารัฐศาสตร์ เลขที่ ๑๒๓๑๐๓๗ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ตั้งแต่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ หนังสือแต่งตั้งเลขที่ ๑๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐

*ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.mcukk.com/personal/profile2.php?no=115

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *