พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เป็นประธานที่ประชุม

พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๑๕ น. ณ ห้องประชุมออนไลน์ https://hangouts.google.com
โดยพระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการกองทุน เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายงานการประชุมการประชุมในครั้งนี้ มีประเด็นที่สำคัญดังนี้
๑. เรื่องคณะกรรมการกองทุนฯฝ่ายมหาวิทยาลัยและฝ่ายสมาชิกประจำปี ๒๕๖๓ กรรมการกองทุนฯประกอบด้วย กรรมการฝ่ายมหาวิทยาลัย จำนวน ๕ รูป กรรมการฝ่ายสมาชิกจำนวน ๔ รูปหรือคน จะดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี (มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ) เมื่อครบวาระจะต้องมีการแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่เพื่อบริหารงานกองทุนต่อเนื่อง ตามข้อบังคับของกองทุนฯ
๒. เรื่อง รายงานสรุปสถานะการเงินลงทุน ในปัจจุบัน และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี ๒๕๖๒ และแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓
๓. เรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๓ คณะกรรมกการมีมติให้ บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจบัญชี ประจำปี ๒๕๖๓
๔. เรื่องการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของทุกปี และในปี ๒๕๖๓ นี้ กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ มีมัติกำหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดให้ประชุมผ่านห้องประชุมออนไลน์ อันเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และมีมติให้ดำเนินการขยายเวลาในการจัดประชุมสมาชิกเพื่อรับรองงบการเงินภายในระยะเวลาที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(สำนักงาน ก.ล.ต.) ออกประกาศ เพื่อหากเกิดภาวะฉุกเฉินหรือไม่สามารถจัดประชุมในวันดังกล่าวได้ ก็สามารถเลื่อนตามที่ทาง สำนักงาน ก.ล.ต. ออกประกาศได้

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *