กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

MCU PVD meeting the 1st of 2021

พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยพระมหาสาธิต สาธิโต, ดร. ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ ฝ่ายมหาวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายงานการประชุม
การประชุมในครั้งนี้ มีประเด็นที่สำคัญดังนี้
๑.กรรมการกองทุนฯ มีมติให้สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมในอัตราร้อยละ ๔ ถึงร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง ได้เมื่อครบกำหนดช่วงเวลาปีละ ๒ ครั้ง โดยกำหนดประจำทุกปีปฏิทิน ดังนี้
(๑.)สมาชิกยื่นความจำนง ๑ – ๓๐ ธันวาคม มีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม เป็นต้นไป
(๒.)สมาชิกยื่นความจำนง ๑ – ๓๑ มิถุนายน มีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป
๒.เรื่องการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของทุกปี และในปี ๒๕๖๔ นี้ คณะกรรมการมีมติให้จัดประชุมในวันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยระบบออนไลน์และออฟไลน์ กำหนดการงานประชุมจะแจ้งให้สมาชิกทราบอีกครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *