ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

✍️วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
🙏พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เป็นประธานในพิธีประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
 ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๔ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยาและห้องประชุมออนไลน์ ZOOM
🙏นำเสนอรายงานโดย พระครูศรีจริยบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายงานการประชุมในครั้งนี้
🌸สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประกอบด้วย ส่วนกลาง ๔๑ ส่วนงาน วิทยาเขต ๑๑ แห่งและวิทยาลัย ๒๒ แห่ง ส่วนงานสมทบประกอบด้วย โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาจุฬาบรรณาคาร อาคาร ๙๒ ปีปัญญานันทะและมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย รวมสมาชิกทั้งสิ้น ๘๖๒ รูปหรือคน
🚩ประเด็นที่สำคัญในการประชุม มีดังนี้
🌼๑. เรื่องรายงานสรุปสถานะเงินลงทุนรายสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
🌼๒. เรื่องผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี ๒๕๖๖ และแผนงานประจำปี ๒๕๖๗
🌼๓. เรื่องพัฒนาระบบสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพัฒนาระบบสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานและให้บริการงานกองทุนสำรองลี้ยงชีพฯ และให้แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาระบบสมาชิกกองทุนฯ ดำเนินการ
🌼๔. เรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ประจำปี ๒๕๖๗ ที่ประชุมมีมติให้บริษัท สอบบัญชี บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ประจำปี ๒๕๖๗
🌼๕. เรื่องงานประชุมใหญ่สามัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ประจำปี ๒๕๖๗ ที่ประชุมมีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *