กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เป็นประธานในพิธีประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๔ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยาและห้องประชุมออนไลน์ ZOOM

นำเสนอรายงานโดย พระมหาสาธิต สาธิโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายงานการประชุมในครั้งนี้

สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ประกอบด้วย ส่วนกลาง ๔๑ ส่วนงาน วิทยาเขต ๑๑ แห่งและวิทยาลัย ๒๒ แห่ง ส่วนงานสมทบประกอบด้วย โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาจุฬาบรรณาคาร อาคาร ๙๒ ปีปัญญานันทะและมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น ๘๗๕ รูปหรือคน

ประเด็นที่สำคัญในการประชุม มีดังนี้

๑. เรื่องรายงานสรุปสถานะเงินลงทุนรายสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

๒. เรื่องแจ้งแก้ไขข้อบังคับเว้นระยะห่างการกลับเข้ามาสมัครสมาชิกกองทุนใหม่ได้ จากเดิม ๓ ปี เป็น ๑ ปี

๓. เรื่องแจ้งแก้ไขข้อบังคับอายุคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ จากเดิม ๒ ปี เป็น ๓ ปี

๔. เรื่องขออนุมัติจ้างต่อลูกจ้างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

๕. เรื่องเตรียมการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก

ประมวลภาพการประชุม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *