ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลียงชีพฯ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ ในวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมออนไลน์ ระบบ ZOOM

โดยมี พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เป็นประธานที่ประชุม

ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ ส่วนกลาง กรรมการกองทุนฯ ฝ่ายสมาชิก เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายงานการประชุมการประชุมในครั้งนี้ มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

  • ๑.เรื่องรายงานสรุปสถานะการเงินลงทุน ในปัจจุบัน และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๖
  • ๒.เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อบังคับอายุคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้อายุกรรมการ จากเดิมมีวาระการดำรงค์ตำแหน่งคราวละ ๒ ปี เป็น ๓ ปี โดยให้กรรมการชุดปัจจุบันสิ้นสุดวาระการดำรงค์ตำแหน่งและเริ่มต้นมีผลอายุกรรมการชุดใหม่ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป
  • ๓.เรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๖ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติให้ บจก.สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ตรวจบัญชี ประจำปี ๒๕๖๖
  • ๔.เรื่องเสนอให้สมาชิกที่ลาออกจากกองทุนไม่ออกจากงาน เว้นระยะห่างการกลับมาสมัครเป็นสมาชิกกองทุนใหม่ได้ จากเดิม ๓ ปี เป็น ๑ ปี ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอและมอบหมายให้บริษัทจัดการกองทุนดำเนินการแก้ไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
  • ๕.เรื่องการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของทุกปี และในปี ๒๕๖๖ นี้ คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ มีมติกำหนดให้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ ในวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดการจะแจ้งให้สมาชิกทราบอีกครั้งค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *