สมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

1. กรอกเอกสารแบบฟอร์ม บค. 58 และ บค. 60

ที่ แบบฟอร์ม ดาวน์โหลดเอกสาร
1 ใบคำร้องทั่วไป (บค. 58)   แบบ PDF
  แบบ Google Form
แบบ PDF Form
2 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (บค. 60) แบบ PDF
แบบ Google Form
แบบ PDF Form

*หมายเหตุ

  • แบบ PDF ผู้สมัครจะต้องดาวน์โหลด สั่งพิมพ์ แล้วกรอกเอกสาร พร้อมทั้งชื่อลายมือชื่อ ก่อนนำมาส่ง
  • แบบ Google Form ผู้สมัครกรอกเอกสารใน Google Form แล้วดาวน์โหลดเอกสาร PDF จากอีเมล์ที่กรอกไว้ สั่งพิมพ์ และลงลายมือชื่อ ก่อนนำมาส่ง
  • แบบ PDF Form ผู้สมัครกรอกเอกสารใน PDF Form ดาวน์โหลดเอกสารที่ท่านกรอกแล้ว สั่งพิมพ์ และลงลายมือชื่อ ก่อนนำมาส่ง
  • แบบ บค. 60 ติดรูปถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

2. แนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้

    1. คำสั่งจ้าง บรรจุ แต่งตั้งบุคลากร

*ในกรณีลูกจ้างรายปีต้องมีคำสั่งจ้างทั้ง 3 ปี

    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

* พร้อมรับรองสำเนา

*ในกรณีเปลี่ยนชื่อสกุล ไม่ตรงกับเอกสารข้างบน ให้แนบสำเนาเปลี่ยนชื่อสกุลมาด้วย

3. จัดส่งเอกสาร

  • ส่งด้วยตนเอง ที่

    กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง 102 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1

  • ส่งทางไปรษณีย์ ถึง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

79 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170

โทรศัพท์ : 0-3524-8376 หรือภายใน 8376