สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

1. กรอกใบคำร้องทั่วไป (บค. 58) แบบ PDF หรือ กรอกแบบฟอร์มออนไลน์

2. กรอกใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (บค. 60) แบบ PDF หรือ กรอกแบบฟอร์มออนไลน์

*แบบ บค. 60 ติดรูปถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

หลักฐานที่ใช้

1. คำสั่งจ้าง บรรจุ แต่งตั้งบุคลากร

*ในกรณีลูกจ้างรายปีต้องมีคำสั่งจ้างทั้ง 3 ปี

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

* พร้อมรับรองสำเนา

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

79 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์ : 0-3524-8376 หรือภายใน 8376