สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เกษียณอายุการทำงาน

๑. ใบคำร้องทั่วไป (บค.๕๘)
๒. บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือสุทธิ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
๓. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร)

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๘-๒๔๔๔-๔๑๕๖

หรือส่งด้วยตนเองที่
สำนักงานกองกลาง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ ห้อง ๑๐๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๓๗๖
E-mail : pvd@mcu.ac.th