รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก ปี ๒๕๖๕

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
วันจันทร์ ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.
********************

  • รายชื่อสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ส่วนกลาง จำนวน ๓๖๓ รูป/คน ดาวน์โหลด
  • รายชื่อสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ วิทยาเขต จำนวน ๓๑๙ รูป/คน ดาวน์โหลด
  • รายชื่อสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ วิทยาลัยสงฆ์ จำนวน ๒๐๔ รูป/คน ดาวน์โหลด

รายชื่อสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ทั้งหมด ๘๘๘ รูป/คน

ลำดับที่

รหัสสมาชิก

ชื่อสมาชิก

ฉายา-นามสกุล

สังกัด

1

610200001003

พระราชปริยัติกวี(สมจินต์)

สมฺมาปญฺโญ(วันจันทร์)

สำนักงานอธิการบดี

2

610010002002

นาย หัฏฐกรณ์

แก่นท้าว

สำนักงานอธิการบดี

3

610010002003

พระมหา ไพรัชน์

ธมฺมทีโป

สำนักงานอธิการบดี

4

610080001006

พระมหา สาธิต

สาธิโต (เมธีจรรยาภรณ์)

กองกลาง

5

610040002004

นางสาว มณีมัญช์

เชษฐ์สกุลวิจิตร

กองกลาง

6

610010002006

นาง มานิตา

ชูช่วย

กองกลาง

7

610010002008

นางสาว ณภาส์ณัฐ

พิมพิลาลัย

กองกลาง

8

610010002010

นางสาว ธารารัตน์

ศรีชุ่มอำนาจ

กองกลาง

9

610010002014

นางสาว กมลวรรณ

ปั้นขาว

กองกลาง

10

610010002017

พระมหาบุญยืน

ญาณโสภโณ (สมเพ็ชร)

กองกลาง

11

610010002019

นางสาว วรรณา

นอกไธสง

กองกลาง

12

610010002020

พระมหา ประยูร

ธีรวโร(ตระการ)

กองกลาง

13

610010002021

พระปลัด โกมุท

สุธีโร(จีวัลย์)

กองกลาง

14

610010002009

นาย ถวิล

คำโสภา

กองกลาง

15

700005520001

นาย วิศรุต

จิมานัง

กองกลาง

16

610600001010

พระมหา ราชัน

จิตฺตปาโล (มูลลา)

กองกิจการนิสิต

17

610020001002

พระมหา ประยูร

โชติวโร (คำมา)

กองกิจการนิสิต

18

610020001003

พระ ปรีดา

ปิติธมฺโม (ทานาแซง)

กองกิจการนิสิต

19

610020002001

นาย เกษม

ประกอบดี

กองกิจการนิสิต

20

610020002002

นาย บัญชา

นารี

กองกิจการนิสิต

21

610020002003

นาย สุรเชษฐ์

ตอรัมย์

กองกิจการนิสิต

22

610020002004

พระครูพิมลสรกิจ

ธมมฺวิตกฺโก(ใจยะสอน)

กองกิจการนิสิต

23

610020002005

พระธีรวีร์

คุตฺตจิตฺโต (ภูวนิธิธีรธรณ์)

กองกิจการนิสิต

24

700001110001

นาย ชัชวาลย์

เทียงเป

กองกิจการนิสิต

25

700001110002

นาย วิชัย

จันทร์ประโคน

กองกิจการนิสิต

26

610300001004

นางสาว นาตยา

อินทร์กรุงเก่า

กองกิจการวิทยาเขต

27

610040002003

นางสาว ลาวัลย์

วารินคีรีรัตน์

กองคลังและทรัพย์สิน

28

610040002009

นางสาว ณัฏฐ์ชิสา

เหลืองดอกไม้

กองคลังและทรัพย์สิน

29

610040002012

นางสาว สุรภา

ศรีวิชัย

กองคลังและทรัพย์สิน

30

610040002015

นาย สุนันทกิจ

เทียงเดช

กองคลังและทรัพย์สิน

31

610040002016

นางสาว สุทธิรัตน์

ชูเลิศ

กองคลังและทรัพย์สิน

32

610040002017

นาง กาญจนากร

แย้มปิ๋ว

กองคลังและทรัพย์สิน

33

610040002021

นางสาว ศุทธิรัตน์

ขันธไพรศรี

กองคลังและทรัพย์สิน

34

610040002022

นางสาว ลฎารัชณ์

เกษรบัว

กองคลังและทรัพย์สิน

35

610010002004

นาย ประเสริฐ

คำนวล

กองคลังและทรัพย์สิน

36

610040002025

นาย วิษณุ

สุวรรณทัต

กองคลังและทรัพย์สิน

37

610040002030

นางสาวพจมาน

หุยทุมา

กองคลังและทรัพย์สิน

38

610040002031

นาย ปัญญา

สามัญ

กองคลังและทรัพย์สิน

39

610040002032

นางสาว ศุภสี

นัยศิริ

กองคลังและทรัพย์สิน

40

700001120001

นางสาว สินจัย

บุญทศ

กองคลังและทรัพย์สิน

41

700001120003

นางสาวจตุพร

แน่นอุดร

กองคลังและทรัพย์สิน

42

610050002001

นางสาว สุภัทรา

ทองดี

กองนิติการ

43

610050002002

นาย ธวัช

แย้มปิ๋ว

กองนิติการ

44

610050002005

นายวีระวัฒน์

แสนชัย

กองนิติการ

45

610500001007

พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร)

จนฺทสาโร (หนองพร้าว)

กองแผนงาน

46

610060002002

นาย ทักษิณ

ประชามอญ

กองแผนงาน

47

610060002004

นางสาว ชฎารัตน์

ไชยบุญตา

กองแผนงาน

48

610060002006

นาย บุญล้อม

วิปุระ

กองแผนงาน

49

610060002007

นาย ธนิศร์

มีชื่อ

กองแผนงาน

50

610060002008

นางสาว กิตฑามาศ

ศิริไชย

กองแผนงาน

51

610060002009

นางสาว กาญจนา

นารี

กองแผนงาน

52

610060002010

พระมหา บัณฑิต

ปณฺฑิตเมธี (ชรินทร์)

กองแผนงาน

53

610060002011

พระมหา ฉัตรชัย

ธมฺมวรเมธี (ทันบาล)

กองแผนงาน

54

610070002001

นาย สินชัย

วงศ์จำนงค์

กองวิชาการ

55

610070002004

นาย สมบูรณ์

เพ่งพิศ

กองวิชาการ

56

610070002006

นาย สุชญา

ศิริธัญภร

กองวิชาการ

57

610070002010

นาย จิระศักดิ์

ธารสุขกระจ่าง

กองวิชาการ

58

610400002012

พระ วิทูรย์

ฐานงฺกโร (เจือจันทร์)

กองวิชาการ

59

610070002021

นางสาว สุจิตรา

ชวดรัมย์

กองวิชาการ

60

610070002022

นาย ศักดิ์รพี

พันพา

กองวิชาการ

61

610070002023

พระมหา ถาวร

ถาวรเมธี (ภูแผลงทอง)

กองวิชาการ

62

610070002024

พระมหา ขวัญชัย

ปุตฺตวิเสโส (บุตรวิเศษ)

กองวิชาการ

63

610070002025

นาย เอกลักษณ์

เทพวิจิตร

กองวิชาการ

64

610070002012

นาย สันทัด

จันทร์ทาทอง

กองวิชาการ

65

610080001001

พระครูสิริปริยัตยาภรณ์ (สำรวย)

ขิปฺปาภิญฺโญ (เบญจศิลป์)

กองวิเทศสัมพันธ์

66

610200001023

พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว)

โชติโก (ทำนา)

กองวิเทศสัมพันธ์

67

610080001002

พระมหา ศักดิ์ชาย

โกวิโท (ต้นไทรทอง)

กองวิเทศสัมพันธ์

68

610080001003

พระมหา ประยุทธ์

ภูริปญฺโญ (เรืองไร่โคก)

กองวิเทศสัมพันธ์

69

610080001005

พระมหา อนุชา

กาญฺจโน (ทองทา)

กองวิเทศสัมพันธ์

70

610080002003

นาย สาคร

ธระที

กองวิเทศสัมพันธ์

71

610080002004

พระมหา สุเทพ

สุวฑฺฒโน (เหลาทอง)

กองวิเทศสัมพันธ์

72

610080002005

พระมหา โกศล

ธีรปญฺโญ (มาดี)

กองวิเทศสัมพันธ์

73

610080002006

นาย สรวรรษ

ปรักกโมดม

กองวิเทศสัมพันธ์

74

610080002007

พระ ศุภกิจ

สุภกิจฺโจ(บุราณรมย์)

กองวิเทศสัมพันธ์

75

610080002008

พระ สิริวรรณะ

สิริวณฺโณ

กองวิเทศสัมพันธ์

76

610080002009

พระแสงเฮือง

นรินฺโท(ปัญญา)

กองวิเทศสัมพันธ์

77

610090001003

นางสาว นภัสสร

กัลปนาท

กองสื่อสารองค์กร

78

610200001006

พระศรีศาสนบัณฑิต

ติสฺสรวาที (นักการเรียน)

สำนักงานประกันคุณภาพ

79

610001001001

พระมหา สุระศักดิ์

ธีรวํโส (สันโดด)

สำนักงานประกันคุณภาพ

80

610001002002

นางสาว ฐาณิชญาณ์

มัควัลย์

สำนักงานประกันคุณภาพ

81

610001002003

นายไวพจน์

ปรารถนา

สำนักงานประกันคุณภาพ

82

610500001009

พระมหา สุเทพ

สุปณฺฑิโต (ผิวเผือด)

สำนักงานตรวจสอบภายใน

83

610001102001

นาง มาลีรัตน์

พัฒนตั้งสกุล

สำนักงานตรวจสอบภายใน

84

610001102002

นางสาว อโนทัย

บุญทัน

สำนักงานตรวจสอบภายใน

85

610001102003

นางสาว พัทยา

สิงห์คำมา

สำนักงานตรวจสอบภายใน

86

611020001004

พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (วัลลพ)

โกวิโล (โหรวิชิต)

สำนักงานพระสอนศีลธรรม

87

610001201001

พระครู สังฆรักษ์สุนทรกมล

มณิโชโต (แก้วมณี)

สำนักงานพระสอนศีลธรรม

88

610001201003

พระมหา ณรงค์ราช

ปณิธานธิติ (ครองเชื้อ)

สำนักงานพระสอนศีลธรรม

89

610001201005

นาย ขวัญตระกูล

บุทธิจักร

สำนักงานพระสอนศีลธรรม

90

610001201007

นางสาว ดวงฤดี

ธนะสาร

สำนักงานพระสอนศีลธรรม

91

610001201008

นางสาว รุ้งอำพร

บุญรอดด้วง

สำนักงานพระสอนศีลธรรม

92

610001201009

นางสาว ฉัตรดาว

แผลงศรี

สำนักงานพระสอนศีลธรรม

93

610001201010

นาย พีระพล

อ่อนลำเนาว์

สำนักงานพระสอนศีลธรรม

94

700001140001

นางสาว ราตรี

รัตนโสภา

สำนักงานพระสอนศีลธรรม

95

700001140003

นาย สดใส

เจือจันทร์

สำนักงานพระสอนศีลธรรม

96

610010001001

พระครูวินัยธร สุกรี

สุจิตฺโต (ดำคำ)

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

97

610010002015

นางสาว ญาศุมินท์

อินทร์กรุงเก่า

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

98

610001302001

นาย สมคิด

น้ำเพชร

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

99

610013002001

นาย ธวัชชัย

ศรีสุข

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

100

700001200001

นางสาว รวีวรรณ

วงค์เดชานันทร์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

101

610040001003

พระมหา พุทธศักดิ์

ฐานิสฺสโร (พรมกาล)

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

102

610040002028

พระ แสงสุรี

ธีรภทฺโท(ทองมาก)

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

103

610040002002

นางสาว นุสรา

พุฒซ้อน

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

104

610040002006

นาย พรมมา

โฮนอก

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

105

610040002007

นาย สมชาย

บุญสุ่น

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

106

610040002019

นาย เรืองยศ

หวังสุขใจ

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

107

610040002023

นาย วรวุฒิ

ระมั่งทอง

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

108

610040002026

นาย สมัย

เพ็งน้ำคำ

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

109

610040001401

นาย สมัคร

นามอรรถ

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

110

610040002029

นาย บรรจง

เพ็งน้ำคำ

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

111

700001130002

นาย มานิต

แน่นอุดร

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

112

700001130004

นาย มงคล

เพ็งน้ำคำ

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

113

700001130005

นาย สำรวย

เกิดไธสง

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

114

700001120002

นาย สมพงศ์

ไมตรีจิต

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

115

610010002007

นางสาว วิไลวรรณ

อิศรเดช

กองกิจการพิเศษ

116

610011402001

นางสาว วิภา

สิงห์คำคา

กองกิจการพิเศษ

117

610011402002

นางสาว ณัฏฐา

เอี๊ยวคนอง

กองกิจการพิเศษ

118

610010001003

พระมหา สันติ

ธีรภทฺโท (นาถาบำรุง)

บัณฑิตวิทยาลัย

119

610100002003

พระมหา นพรัตน์

อภิชฺชโว (แย้มแสง)

บัณฑิตวิทยาลัย

120

610100002004

นาย ภพปภพ

เทพธานี

บัณฑิตวิทยาลัย

121

610200001007

พระมหา กฤษณะ

ตรุโณ (บูชากุล)

บัณฑิตวิทยาลัย

122

610200001014

พระมหา สมบูรณ์

วุฑฺฒิกโร (พรรณนา)

บัณฑิตวิทยาลัย

123

610100001003

พระมหา ดนัยพัชร์

คมฺภีรปญฺโญ (ยุนิรัมย์)

บัณฑิตวิทยาลัย

124

610100001004

พระมหา พรชัย

สิริวโร (ศรีภักดี)

บัณฑิตวิทยาลัย

125

610200001019

แม่ชี กฤษณา

รักษาโฉม

บัณฑิตวิทยาลัย

126

610200002002

นาย ประพันธ์

ศุภษร

บัณฑิตวิทยาลัย

127

610200002016

นาย บุญเลิศ

โอฐสู

บัณฑิตวิทยาลัย

128

610100002002

นาย อุดม

จันทิมา

บัณฑิตวิทยาลัย

129

610200001002

พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์)

พฺรหฺมรํสี (อินทร์กรุงเก่า)

คณะพุทธศาสตร์

130

610200001004

พระครูวินัยธร สมุทร

ถาวรธมฺโม (ทาทอง)

คณะพุทธศาสตร์

131

610200001013

พระมหา ศตนนท

คมฺภีรเมโธ (กมศิลป์)

คณะพุทธศาสตร์

132

610100001002

พระมหา สมเกียรติ

กิตฺติญาโณ (พูลทอง)

คณะพุทธศาสตร์

133

610200001020

พระ เจริญ

วฑฺฒโน (มันจะนา)

คณะพุทธศาสตร์

134

610200001024

พระมหา สุริโย

อุตฺตมเมธี (อุดมพร)

คณะพุทธศาสตร์

135

610200001026

พระมหา มงคลกานต์

ฐิตธมฺโม (กลางพนม)

คณะพุทธศาสตร์

136

610200002006

นาย คำพันธ์

วงศ์เสน่ห์

คณะพุทธศาสตร์

137

610200002007

นาย สมควร

นิยมวงศ์

คณะพุทธศาสตร์

138

610200002008

นาย ไกรวุฒิ

มะโนรัตน์

คณะพุทธศาสตร์

139

610200002009

นาย สุเทพ

พรมเลิศ

คณะพุทธศาสตร์

140

610200002010

นาย กฤต

ศรียะอาจ

คณะพุทธศาสตร์

141

610200002011

นาย ธีร์

พุ่มทับทิม

คณะพุทธศาสตร์

142

610200002012

นาย อธิเทพ

ผาทา

คณะพุทธศาสตร์

143

610200002013

นาย แสวง

นิลนามะ

คณะพุทธศาสตร์

144

610200002014

นาย ณัทธีร์

ศรีดี

คณะพุทธศาสตร์

145

610200002015

นาย ดวงดี

โอฐสู

คณะพุทธศาสตร์

146

610100001005

พระมหา ยุทธนา

นรเชฏโฐ (ศิริวรรณ)

คณะพุทธศาสตร์

147

610100001006

นาย คงสฤษฎ์

แพงทรัพย์

คณะพุทธศาสตร์

148

610100001007

พระเมธีวรญาณ(สายเพชร)

วชิรเวที(หงษ์แพงจิตร)

คณะพุทธศาสตร์

149

610100001008

พระมหาบุญเกิด

ปญฺญาปวุฑฺฒี(เจริญแนว)

คณะพุทธศาสตร์

150

610100001009

พระมหา สุขสันติ์

สุขวฑฺฒโน(แก้วมณี)

คณะพุทธศาสตร์

151

610100001010

พระมหา จรูญ

กิตฺติปญฺโ(ฤทธิทิศ)

คณะพุทธศาสตร์

152

610100001011

พระมหา จีรวัฒน์

กนฺตวณฺโณ(กันจู)

คณะพุทธศาสตร์

153

610100001012

พระมหา ไพศาล

วิสาโร(ดิษฐพันธ์)

คณะพุทธศาสตร์

154

610100001013

พระมหา นพดล

ปุญญสุวฑฺฒโก(สายสุตา)

คณะพุทธศาสตร์

155

610100001014

พระมหา ขวัญชัย

กิตฺตเมธี(เหมประไพ)

คณะพุทธศาสตร์

156

700000020001

นางสาว ปวีณา

สิงห์คำคา

คณะพุทธศาสตร์

157

610300001001

พระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์)

อคฺคปญฺโญ (ชั่งแสง)

คณะครุศาสตร์

158

610300001002

พระมหา สวนทรา

ธมฺมจารี (สุจารี)

คณะครุศาสตร์

159

610300001007

พระมหา ภัทรวิชญ์

ปญฺญาวชิโร (สุพรรณโมก)

คณะครุศาสตร์

160

610300001008

พระ สรวิชญ์

อภิปญฺโญ (ดวงชัย)

คณะครุศาสตร์

161

610300001010

พระมหา บุญสุข

สุทธิญาโณ (ชนะชัย)

คณะครุศาสตร์

162

610300002003

นาย สุทธิพงษ์

ศรีวิชัย

คณะครุศาสตร์

163

610300002006

นาย สมชัย

ศรีนอก

คณะครุศาสตร์

164

610300002007

นาย กิตติศักดิ์

ณ สงขลา

คณะครุศาสตร์

165

610300002008

นาย สิน

งามประโคน

คณะครุศาสตร์

166

610300002009

นาย เกษม

แสงนนท์

คณะครุศาสตร์

167

610300002011

นาง พรทิพย์

วรรณวิโรจน์

คณะครุศาสตร์

168

610300002012

พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์

ภูริปญฺโญ(กัติยัง)

คณะครุศาสตร์

169

610300002013

นางสาว สายหยุด

มีฤกษ์

คณะครุศาสตร์

170

610300002014

นาย บุญมี

พรรษา

คณะครุศาสตร์

171

610080002001

นาย อุดร

เขียวอ่อน

คณะครุศาสตร์

172

610300002015

พระ ณรงค์

ฐานวุฑฺโฒ (สระแก้ว)

คณะครุศาสตร์

173

700000910001

นาย พรชัย

เกาะรัมย์

คณะครุศาสตร์

174

610350001001

พระราชธีรคุณ (บุญเรียน)

ปุญฺญวิชโย (ฟากสระ)

โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

175

610350001002

พระปัญญาวชิราภรณ์ (สุพลธ์)

ปญฺญาวโร (ครอบบัวบาน)

โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

176

610350001003

พระวิมลรัตนาภรณ์ (บุญมา)

พลญาโณ (พลวงศ์ษา)

โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

177

610350001004

พระ ทอง

ฐิตปญฺโญ (บุตรดี)

โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

178

610350001006

พระมหา จิมก่าย

สุตญาโณ (ตะรุวรรณ)

โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

179

610350001008

พระมหา อนุชิต

อนุจารี (ถนัดเลื่อย)

โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

180

610350002005

นาย โสภณ

ปี่แก้ว

โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

181

610350002006

นาย อานุภพ

ชายกวด

โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

182

610350002009

นาย อรรถพล

จอมมงคล

โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

183

610350002010

พระมหา บุญยงค์

ปุญฺญญาโณ(พลสิงห์)

โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

184

610350002011

พระมหา ศุภชัย

ลือคำหาร

โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

185

610350002012

พระมหา ธีรภัทร์

ญาณธีโร (ถ้วนสูงเนิน)

โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

186

610350002013

นาย นิโรจน์

วงศ์เมืองแก่น

โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา

187

610360001006

พระ สมนึก

ฐิตาจาโร (พันธุ์เพชร)

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา

188

610360001007

พระมหา สุเมธ

สุจิตฺโต (สามารถกิจ)

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา

189

610200001018

พระมหา บุญทัน

ธีรงฺกุโร (จำปาทอง)

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา

190

610360002002

นาย เทียนชัย

บุญทา

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา

191

610360002005

นาย ถวิล

ทุมมี

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา

192

610360002009

พระครู วินัยธรเอกชัย

ฐิตปญฺโญ (พลเดช)

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา

193

610360002010

นาย ชุมพล

จันทนะสุคนธ์

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา

194

610360002011

นาย ธงชัย

พลเยี่ยม

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา

195

610360002012

นาง ธัญธร

ทิพย์สาโรจน์

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา

196

610360002014

พระมหา สม

ติสฺสเทโว(อินต๊ะ)

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา

197

610400001001

พระเทพเวที (พล)

อาภากโร (ไชยวิชู)

คณะมนุษยศาสตร์

198

610400001004

พระ เอกภัทร

อภิฉนฺโท (วิเศษหมื่น)

คณะมนุษยศาสตร์

199

610400001005

พระมหา เผื่อน

กิตฺติโสภโณ (เฉลิมจาน)

คณะมนุษยศาสตร์

200

610400001007

พระมหา เฉลิมชัย

ชยมธี (ชยเมธีกุล)

คณะมนุษยศาสตร์

201

610400001008

พระมหา สุเทพ

สุทฺธิญาโณ (ธนิกกุล)

คณะมนุษยศาสตร์

202

610400002005

นาย สิริวัฒน์

ศรีเครือดง

คณะมนุษยศาสตร์

203

610010002001

นาย สรายุทธ

อุดม

คณะมนุษยศาสตร์

204

610400002007

นาย ประยูร

สุยะใจ

คณะมนุษยศาสตร์

205

610400002008

นาย อดุลย์

คนแรง

คณะมนุษยศาสตร์

206

610400002009

นาย ประดิษฐ์

เสนพนัสศักดิ์

คณะมนุษยศาสตร์

207

610400002013

พระมหา วิเชียร

ปริชาโน (หวลโคกสูง)

คณะมนุษยศาสตร์

208

610400002014

พระมหา จิรฉันท์

จิรเมธี(โลวะลุน)

คณะมนุษยศาสตร์

209

610400002016

นาย ศักดิ์ชัย

โพธิ์สัย

คณะมนุษยศาสตร์

210

700000810001

นาย วัชระ

สุวัฒน์

คณะมนุษยศาสตร์

211

610500001002

พระครูปริยัติกิตติธำรง (ทองขาว)

กิตฺติธโร (ทองด้วง)

คณะสังคมศาสตร์

212

610500001006

พระ คมสัน

ฐิตเมธโส (เจริญวงค์)

คณะสังคมศาสตร์

213

610500002001

นาย เติมศักดิ์

ทองอินทร์

คณะสังคมศาสตร์

214

610500002002

นาย พิเชฐ

ทั่งโต

คณะสังคมศาสตร์

215

610500002003

นาย สุรพล

สุยะพรหม

คณะสังคมศาสตร์

216

610500002007

นาย โกนิฏฐ์

ศรีทอง

คณะสังคมศาสตร์

217

610500002008

นาย ธัชชนันท์

อิศรเดช

คณะสังคมศาสตร์

218

610500002010

นาย ภัทรพล

ใจเย็น

คณะสังคมศาสตร์

219

610500002011

นาย ยุทธนา

ปราณีต

คณะสังคมศาสตร์

220

610500002012

นาย เดช

ชูจันอัด

คณะสังคมศาสตร์

221

610500002013

นาย ผดุง

วรรณทอง

คณะสังคมศาสตร์

222

610500002014

นาง ลัดดาวัลย์

น่วมบาง

คณะสังคมศาสตร์

223

610500002015

นาย เกียรติศักดิ์

สุขเหลือง

คณะสังคมศาสตร์

224

610500002016

พระมหา พิสุทธิ์

สิทฺธิเมธี (ภารัง)

คณะสังคมศาสตร์

225

700008710010

นาย ธิติวุฒิ

หมั่นมี

คณะสังคมศาสตร์

226

610500002017

พระปลัดวีระศักดิ์

ธีรงฺกุโร (ปุกคำ)

คณะสังคมศาสตร์

227

610200001021

พระมหา สุรศักดิ์

ปจฺจนฺตเสโน (ประจันตะเสน)

สถาบันภาษา

228

610600001011

นาย ประสบ

สุระพินิจ

สถาบันภาษา

229

610600001013

นาย ธวัชชัย

จงสุขสันติกุล

สถาบันภาษา

230

610600001014

นาย รุ่งโรจน์

ศิริพันธ์

สถาบันภาษา

231

610600001015

นางสาว สุธิดา

มีเพียร

สถาบันภาษา

232

610700001002

พระมหา นันทวิทย์

ธีรภทฺโท (แก้วบุตรดี)

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

233

610200001016

พระสุธีรัตนบัณฑิต

อาภากโร (อบอุ่น)

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

234

610700001003

พระมหา สมยศ

สุทฺธิสิริ (คุ้มม่วง)

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

235

610700001004

พระมหา เสรีชน

นริสฺสโร (พันธ์ประโคน)

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

236

610700001005

พระมหา ชุติภัค

อภินนฺโท (แหมทอง)

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

237

610700002004

นาย ธนันท์รัฐ

ประเสริฐศิลป์

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

238

610700002005

พระมหา เกรียงศักดิ์

วิถีชัย

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

239

610700002006

นาย เดชฤทธิ์

โอฐสู

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

240

610700002007

นาย สุรัตน์

คำโสภา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

241

610200001008

พระราชสิทธิมุนี . วิ (บุญชิต)

ญาณสํวโร (สุดโปร่ง)

สถาบันวิปัสนาธุระ

242

611020001012

พระใบฎีกาอภิชาติ

อภิชาโต (โต๊ะเตะ)

สถาบันวิปัสนาธุระ

243

700000100001

นางสาว ปรีชญา

คมพยัคฆ์

สถาบันวิปัสนาธุระ

244

610910001001

พระมหา ถวิล

กลฺยาณธมฺโม (สมตัว)

สำนักทะเบียนและวัดผล

245

610910002001

นาย จเด็ด

โพธิ์ศรีทอง

สำนักทะเบียนและวัดผล

246

610910002003

นาย คเชนทร์

สุขชื่น

สำนักทะเบียนและวัดผล

247

610920002005

พระประจิรักษ์

มหาปญฺโญ(เมฆหมอก)

สำนักทะเบียนและวัดผล

248

700007710001

นาย วิจารณ์

จันทร์สันต์

สำนักทะเบียนและวัดผล

249

610920002001

นาย มาณพ

วิฤทธิ์ชัย

สำนักทะเบียนและวัดผล

250

610920002004

นาย พิชิต

เชาว์ชาญ

สำนักทะเบียนและวัดผล

251

610920002006

พระมหา โยธิน

โชติธมฺโม(พลดงนอก)

สำนักทะเบียนและวัดผล

252

610920002007

นาย อภิวัฒน์

สันฐาน

สำนักทะเบียนและวัดผล

253

611010001005

พระมหา บุญเกิด

กตเวที (มะพารัมย์)

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

254

610060001001

พระมหา ทองคำ

ฐิตเปโม (ยืนยิ่ง)

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

255

610060001003

พระมหา เพ็ชร

อธิปญฺโญ (มะโนจันทร์)

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

256

611010002003

นาย วิโรจน์

หลอมนาค

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

257

611010002005

พระปลัด ปิยศักดิ์

ปิยธมฺโม (พีรมณีวงค์)

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

258

610400002003

นาย เมธาพันธ์

โพธิธีรโรจน์

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

259

610500002004

นาย พรรษา

พฤฒยางกูร

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

260

611010002006

นาย กรนัน

ขันวัง

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

261

611010002007

นางสาว ลัฐิกา

หวังสุขใจ

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

262

611010002008

นาย ณพนต์

ทองยวง

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

263

611010002010

นาย สุพันธ์

แสนสี

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

264

611010002011

นางสาว มินตรา

กาลนิล

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

265

611010002012

นางสาว สไบทอง

ลือจันดา

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

266

611010002013

นางสาว พัชรวรรณ

จันมะณีย์

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

267

611010002015

พระครูปลัด วิเชียร

ขวนปญฺโญ (ตุ้มทรัพย์)

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

268

700004410001

นาย ดอน

สตาเจริญ

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

269

700004410002

นางสาว จันทร์ฉาย

สีสมยา

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

270

700004410003

นาย ศราวุฒิ

สิงห์เดช

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

271

700004410004

นางสาว ทัศนีย์

อะโรคา

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

272

610820001001

พระครูภาวนาสารบัณฑิต

จนฺทสาโร (คำไหล)

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

273

611020001010

พระมหา ไพโรจน์

กนโก (นวลสำลี)

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

274

611020002001

นาง ชมชื่น

เกษาภรณ์

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

275

611020002004

พระมหา อุทัย

พลเทโว(พลเทพ)

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

276

611030001002

พระมหา ชัยวุฒิ

ชยวุฑฺโฒ (คลังวิเชียร)

อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

277

611030002001

นาย จำรูญ

ธรรมดา

อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

278

611030002002

นาย ชัยพร

วัชระสุขโพธิ์

อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

279

611040001002

พระมหา ศุภชัย

ปิยธมฺมชโย (ติวาปี)

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

280

611040001003

พระ โกมิน

จนฺทาโภ (อินทร์อยู่)

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

281

611040001004

พระมหา สมเกียรติ

ยุตฺติโก (พวงใย)

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

282

611040001005

พระ อภินันท์

อภินนฺโท (เศรษฐกิจ)

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

283

611120001001

พระมหา ชำนาญ

มหาชาโน (พูดเพราะ)

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

284

611110001003

พระ เทวา

รตนโชโต (เสนพันธ์)

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

285

611120003006

นาย ธนาชัย

บูรณะวัฒนากูล

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

286

611110002002

นางสาว สกุลเพ็ญ

น้อยใหญ่

ส่วนหอสมุดกลาง

287

611120002004

พระสมุห์ ธนพล

กิตฺติธโร (คำผัด)

ส่วนหอสมุดกลาง

288

611120002005

พระมหา ทองจันทร์

กตคุโณ (กลีบจำปา)

ส่วนหอสมุดกลาง

289

611120002006

นาง นวพร

เอะเวอร์เรทท์

ส่วนหอสมุดกลาง

290

611120002007

นางสาว เนตรนภา

จรรยา

ส่วนหอสมุดกลาง

291

611120002008

นางสาวศิรินภา

กองวัสกุลณี

ส่วนหอสมุดกลาง

292

611120002009

นายสุรวงศ์

ศรคำรณ

ส่วนหอสมุดกลาง

293

611120002010

นาง ณชิตา

แก้วทองใหญ่

ส่วนหอสมุดกลาง

294

611120002011

นางสาว ยศวดี

อารมณ์ดี

ส่วนหอสมุดกลาง

295

700005510001

พระจวน

สิริวฑฺฒโน(ยากับ)

ส่วนหอสมุดกลาง

296

611120002002

นาย ศรี

แก้วงาม

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

297

611120003001

พระมหา บุญมา

ฐิตธัมฺโม (ศรีดา)

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

298

611120003007

นาย อภิชาติ

รอดนิยม

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

299

611120003008

นาย อรรถพล

อิ่มวิไลวรรณ

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

300

610700001010

นางสาว มุกรวี

ฉิมพะเนาว์

ศูนย์อาเซียนศึกษา

301

611130001002

นางสาว ลำพอง

กลมกูล

ศูนย์อาเซียนศึกษา

302

610700001006

พระมหา นันทกรณ์

ปิยภาณี (เกษอินทร์)

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ

303

610200001015

พระมหา หรรษา

ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร)

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ

304

610200001017

พระมหา สมพงษ์

คุณากโร (อัญโย)

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ

305

610700001007

นาย สานุ

มหัทธนาดุลย์

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ

306

610700001009

พระมหา อานนท์

อานนฺโท (ป่าด้าว)

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ

307

610600001016

พระ บารมี

นนฺทธมฺมิโก(นนท์พละ)

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ

308

610800001001

พระมหา นงค์

สุมงฺคโล (อับไพ)

วิทยาลัยพระธรรมทูต

309

610010001002

พระครูธรรมธร วรเดชา

อคฺคเตโช (พรหมเสนา)

วิทยาลัยพระธรรมทูต

310

610800001003

พระมหา ไพฑูรย์

ปนฺตนนฺโท (วรรณบุตร)

วิทยาลัยพระธรรมทูต

311

610800001004

พระมหา ยงยุทธ

กนฺตาโภ(เสริมจันทร์)

วิทยาลัยพระธรรมทูต

312

610800001005

พระมหา ภราดร

ภูริสฺสโร(สุวรรณรัตน์)

วิทยาลัยพระธรรมทูต

313

610800001006

พระมหา ทองเก็บ

ญาณพโล(สุขพล)

วิทยาลัยพระธรรมทูต

314

610800001007

พระมหา วิเชียร

สุธีโร(สิงห์คิบุตร)

วิทยาลัยพระธรรมทูต

315

610070001006

พระมหา ธิติ

อนุภทฺโท (พิมพ์เสน)

สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

316

610070001007

พระมหา สมเดช

ตปสีโล (ศรีลางัด)

สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

317

610070002002

นาย ทศพร

ศรีคำ

สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

318

610070002003

นาย สมควร

ถ้วนนอก

สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

319

610070002005

นางสาว กนกอร

ล้ำเลิศ

สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

320

610070002008

นาย สุทัศน์

สงค์สุข

สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

321

610900001001

พระมหา เสฏฐวุฒิ

วชิรญาโณ(ปาสวน)

สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

322

610900001002

พระมหา อภัย

ฐิตวีริโย(มูลสาร)

สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

323

610900001003

พระมหา วินัย

วชิรเมธี(ศรีทอง)

สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

324

610900001004

นาย ธนสิทธิ์

ฉัตรสุวรรณ

สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา

325

700008710001

นาย สุริยา

รักษาเมือง

คณะสังคมศาสตร์

326

700008710002

นาย ประเสริฐ

ธิลาว

คณะสังคมศาสตร์

327

700008710003

พระมหา สมนึก

ธีรปญฺโญ(กลับน้อม)

คณะสังคมศาสตร์

328

700008710004

นาย กรกต

ชาบัณฑิต

คณะสังคมศาสตร์

329

700008710005

นาย สุภัทรชัย

สีสะใบ

คณะสังคมศาสตร์

330

700008710006

นาย พลวัฒน์

สีทา

คณะสังคมศาสตร์

331

700008710007

นางสาว กาญจนา

บุญเรือง

คณะสังคมศาสตร์

332

700008710008

นางสาว สุมาลี

บุญเรือง

คณะสังคมศาสตร์

333

700008710009

พระมหา กฤษฎา

กิตติโสภโณ (แซ่หลี)

คณะสังคมศาสตร์

334

700008810001

พระมหา ดวงเด่น

ฐิตญาโณ(ตุนิน)

บัณฑิตวิทยาลัย(สันติศึกษา)

335

700008810002

นาง ขันทอง

วัฒนะประดิษฐ์

บัณฑิตวิทยาลัย(สันติศึกษา)

336

700008810003

พระ เจตนิพิฐ

พุทฺธญาโณ(กาวิละ)

บัณฑิตวิทยาลัย(สันติศึกษา)

337

700008810004

นาง นันทิชา

ใยสุข

บัณฑิตวิทยาลัย(สันติศึกษา)

338

700008920001

นาง ตวงเพชร

สมศรี

บัณฑิตวิทยาลัย (หลักสูตร พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ภาคพิเศษ)

339

700008920002

นาย ไพฑูรย์

อุทัยคาม

บัณฑิตวิทยาลัย (หลักสูตร พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ภาคพิเศษ)

340

700008920003

นาย สมคิด

เศษวงศ์

บัณฑิตวิทยาลัย (หลักสูตร พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ภาคพิเศษ)

341

610011002006

นาย ชัยรัตน์

งามประโคน

มหาจุฬาบรรณาคาร

342

610011002007

นางสาว อรพิน

คำมูล

มหาจุฬาบรรณาคาร

343

610011002008

นาย วิทยา

วิเดชวรการ

มหาจุฬาบรรณาคาร

344

610011002011

นางสาว จินตนา

เก่งการรบ

มหาจุฬาบรรณาคาร

345

610011002013

นางสาว สินีนาถ

กันแตง

มหาจุฬาบรรณาคาร

346

610011002018

นายณรงค์ชัย

หนูประโคน

มหาจุฬาบรรณาคาร

347

610011002003

นางสาว ประภัสสร

กำจัดภัย

มหาจุฬาบรรณาคาร

348

610011002012

นางสาว กรธิดา

เรืองศิลป์

มหาจุฬาบรรณาคาร

349

610011002016

นางสาวนัชชา

กุลวินิจฉัย

มหาจุฬาบรรณาคาร

350

610012002002

นาง ประภา

ศรีสุทธิพันธิพร

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

351

610012002007

นางสาว กิ่งกาญจน์

หนูพุ่ม

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

352

610012002012

นางสาว จุรีภรณ์

อุดมสวัสดิ์

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

353

610012002013

นาย ประสิทธิ์

ไกรสุข

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

354

610012002020

นางสาว ละไม

อินทร์สกุล

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

355

610012002021

นาง จุฬาลักษณ์

ศรีใส

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

356

610012002024

นางสาว วารี

กันหาพันธ์

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

357

610013002004

นาง ชลิดา

คงสิมเสน

อาคาร 92 ปี ปัญญานันทะ

358

610013002006

นาง กาหลง

ขันดี

อาคาร 92 ปี ปัญญานันทะ

359

610013002007

นาง ลัดดา

เสือพาดกลอน

อาคาร 92 ปี ปัญญานันทะ

360

610013002010

นาง สุธาทิพย์

บุตรโพธิ์

อาคาร 92 ปี ปัญญานันทะ

361

610013002001

นาง ศศิธร

ทองขันธ์

อาคาร 92 ปี ปัญญานันทะ

362

610014002002

นาย ศรายุทธ

ประการแก้ว

มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

363

610014002003

นาง ณัฏฐ์ชุดา

กรแก่นท้าว

มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

364

611800001002

พระครูสมุห์ วีระพงษ์

สุเมธี (พิมพัฒน์)

วิทยาเขตหนองคาย

365

611800001003

พระมหา ประหยัด

ปญฺญาวโร (สุนนท์)

วิทยาเขตหนองคาย

366

611800001004

พระมหา สมเด็จ

มหาสมิทฺธิ (อัตสาร)

วิทยาเขตหนองคาย

367

611800001006

พระ ราเชนทร์

วิสารโท (ไชยเจริญ)

วิทยาเขตหนองคาย

368

611800001007

พระครู อุดมฐิติคุณ

อนุตฺตโร (จำปาศรี)

วิทยาเขตหนองคาย

369

611800002002

นาง พิมพิศา

ไชยชิน

วิทยาเขตหนองคาย

370

611800002003

นาย บุญส่ง

สุวรรณรินทร์

วิทยาเขตหนองคาย

371

611800002009

นาย เจษฎา

มูลยาพอ

วิทยาเขตหนองคาย

372

611800002013

นาย สมเดช

นามเกตุ

วิทยาเขตหนองคาย

373

611800002018

นาย ทองคำ

ดวงขันเพ็ชร

วิทยาเขตหนองคาย

374

611800002019

นาย สุกันต์

แสงโชติ

วิทยาเขตหนองคาย

375

611800002020

นาย คิด

วรุณดี

วิทยาเขตหนองคาย

376

611800002022

นาย ชนันวัฒน์

คำเหลือง

วิทยาเขตหนองคาย

377

611800002023

นาย วิวัฒน์

ทองลาด

วิทยาเขตหนองคาย

378

611800002024

พระ มหาประทีป

อภิวฑฺฒโน(แถวพันธ์)

วิทยาเขตหนองคาย

379

611800002025

นาย กัมพล

นะวัน

วิทยาเขตหนองคาย

380

611800002026

นางสาว ภัณฑิลา

น้อยเจริญ

วิทยาเขตหนองคาย

381

611800002027

นางสาว ธนัญชาภาวิ์

ชัยประภา

วิทยาเขตหนองคาย

382

611800002028

พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์ (อุทิศ)

โกวิโท (ตาตะมิ)

วิทยาเขตหนองคาย

383

611800002029

พระ วันชัย

ภูริทตฺโต(อนนตรี)

วิทยาเขตหนองคาย

384

611800002030

พระ ศรีญาณวงค์

ปณฺฑิตเสวี(อุดม)

วิทยาเขตหนองคาย

385

611800002031

พระครูปริยัติสุวรรณวัฒน์

สิริคุตฺโต(จันทะสูนย์)

วิทยาเขตหนองคาย

386

611800002032

พระครูสมุห์ (หัตถพร)

ปิยธมฺโม(คำเพชรดี)

วิทยาเขตหนองคาย

387

700009030001

นาย กมลลักษ์

ศรีวิรัตน์

วิทยาเขตหนองคาย

388

700009030002

นางสาว เอมอร

ไชยตะมาตย์

วิทยาเขตหนองคาย

389

700009030003

นาย อภิวัฒชัย

พุทธจร

วิทยาเขตหนองคาย

390

700009030004

นาย อนันต์

คติยะจันทร์

วิทยาเขตหนองคาย

391

700009030005

นาย อิทธิพัฒนจักษ์

จันทร์งาม

วิทยาเขตหนองคาย

392

700009030006

นาย สุวัตร์

ทวนท้าว

วิทยาเขตหนองคาย

393

700009030007

นางสาว ณัฐณิชา

หัสสา

วิทยาเขตหนองคาย

394

700009030008

พระมหา นิพิฐพนธ์

จิรวฑฺฒโน(วงศ์อนุ)

วิทยาเขตหนองคาย

395

700009030009

ผศ.ดร.อริย์ธัช

เลิศรวมโชค

วิทยาเขตหนองคาย

396

700009030011

นาง สุพรรณี

พิสัยพันธ์

วิทยาเขตหนองคาย

397

700009030012

นาง ณัฐธยาน์

พรมสวัสดิ์

วิทยาเขตหนองคาย

398

612200001002

พระครูประวิตรวรานุยุต (เสน่ห์)

ธมฺมวโร (อินฟอง)

วิทยาเขตเชียงใหม่

399

612200001005

พระมหา อัมพร

ชุตินฺธโร (พันกา)

วิทยาเขตเชียงใหม่

400

612200001006

พระครูสาทรธรรมสิทธิ์ (สิทธิพันธ์)

เตชธมฺโม (วันสูง)

วิทยาเขตเชียงใหม่

401

612200001007

พระครูธีรสุตพจน์ (สง่า)

ธีรสํวโร (ไชยวงศ์)

วิทยาเขตเชียงใหม่

402

612200001010

พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์

คุตฺตสีโล (บุญเทียม)

วิทยาเขตเชียงใหม่

403

612200001011

พระ บุญทรง

ปุญฺญธโร (หมีดำ)

วิทยาเขตเชียงใหม่

404

612200001013

พระครูกิตติภัทรานุยุต

กิตฺติภทฺโท (มาชวน)

วิทยาเขตเชียงใหม่

405

612200002002

นางสาว ดวงเดือน

ชัยชนะ

วิทยาเขตเชียงใหม่

406

612200002003

นาย ศรีมูล

แสนเมืองมา

วิทยาเขตเชียงใหม่

407

612200002007

นาง อรนุช

ไชยกาญจน์

วิทยาเขตเชียงใหม่

408

612200002008

นางสาว สุจิตตรา

ต๊ะลือ

วิทยาเขตเชียงใหม่

409

612200002012

นางสาว วิมลฤดี

เกศะรักษ์

วิทยาเขตเชียงใหม่

410

612200002015

นาย อรรถวุฒิ

จันแทน

วิทยาเขตเชียงใหม่

411

612200002018

นาย พูนชัย

ปันธิยะ

วิทยาเขตเชียงใหม่

412

612200002020

นาย สำราญ

ขันสำโรง

วิทยาเขตเชียงใหม่

413

612200002022

นาย ประเสริฐ

ปอนถิ่น

วิทยาเขตเชียงใหม่

414

612200002025

นาย วรวิทย์

นิเทศศิลป์

วิทยาเขตเชียงใหม่

415

612200002026

นาง รุ่งทิพย์

กล้าหาญ

วิทยาเขตเชียงใหม่

416

612200002028

นาย ธีรยุทธ

วิสุทธิ

วิทยาเขตเชียงใหม่

417

612200002029

นาง ศิริกร

ไชยสิทธิ์

วิทยาเขตเชียงใหม่

418

612200002033

นาย วิสุทธิชัย

ไชยสิทธิ์

วิทยาเขตเชียงใหม่

419

612200002035

นางสาว ณัฐฏ์พัฒน์

ปัญโญใหญ่

วิทยาเขตเชียงใหม่

420

612200002036

นาย เทวัญ

เอกจันทร์

วิทยาเขตเชียงใหม่

421

612200002037

นาย นพดณ

ปัญญาวีรทัต

วิทยาเขตเชียงใหม่

422

612200002038

นายสงกรานต์

ปาดา

วิทยาเขตเชียงใหม่

423

612200002040

นายจิตตกร

จันทร์ศิลป์

วิทยาเขตเชียงใหม่

424

612200002041

นางสาวราตรี

วงค์เครา

วิทยาเขตเชียงใหม่

425

612200002042

นางสาวอังคณา

ไชยคำวัง

วิทยาเขตเชียงใหม่

426

612200002043

นาย เดชา

ตาละนึก

วิทยาเขตเชียงใหม่

427

612200002044

พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์

อธิปญฺโญ(รสหวาน)

วิทยาเขตเชียงใหม่

428

612200002045

พระ วิสิทธิ์

ฐิตวิสิทฺโธ(วงค์ใส)

วิทยาเขตเชียงใหม่

429

612200002046

นายเยื้อง

ปั้นเหน่งเพ็ชร์

วิทยาเขตเชียงใหม่

430

612200002047

นายภัชรบถ

ฤทธิ์เต็ม

วิทยาเขตเชียงใหม่

431

612200002048

นาย บุญมี

แก้วตา

วิทยาเขตเชียงใหม่

432

612200002049

นางสาว กรรณิการ์

ทองเต็ม

วิทยาเขตเชียงใหม่

433

612200002050

นาย วีระ

สิริเสรีภาพ

วิทยาเขตเชียงใหม่

434

612200002051

พระครูสุตพัฒโนดม

จารุวณฺโณ(วรเมศร์)

วิทยาเขตเชียงใหม่

435

612200002052

นางสาว สกุณา

คงจันทร์

วิทยาเขตเชียงใหม่

436

612200002053

พระครูธรรมธรชัยวิชิต

ชยาภินนฺโท (โสภาราช)

วิทยาเขตเชียงใหม่

437

612200002054

พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสตรก์

ฐิตปญฺโญ(สีดอกไม้)

วิทยาเขตเชียงใหม่

438

612200002010

นาง อรศรี

โยนิจ

วิทยาเขตเชียงใหม่

439

612600001001

พระมหา สมปอง

ฐานิสฺสโร (นุ่มนุ่ม)

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

440

612600001003

พระครูโสภณรัตนบัณฑิต

อริยวํโส (เรืองศรี)

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

441

612600001004

พระครูอรุณสุตาลังการ(ปรีดา)

ขนฺติโสภโณ (บัวเมือง)

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

442

612600001005

พระครูพิจิตรศุภการ (กิติศักดิ์)

ฐานิสฺสโร (มีสุข)

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

443

612600001006

พระมหา สุพจน์

สุเมโธ (พานทอง)

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

444

612600001008

พระ สุริยา

สุริโย (คงคาไหว)

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

445

612600001010

พระครูสมุห์อนุกูล

อนุวุฑฺฒโน (ปานประดิษฐ์)

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

446

612600002001

นาย ณรงค์

ศรีวารินทร์

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

447

612600002003

นางสาว ชุติกาญจน์

แก้วทอง

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

448

612600002004

นาง ปวันรัตน์

พรหมพิทักษ์

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

449

612600002006

นาย พีระพล

สงสาป

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

450

612600002007

นางสาว กัญญาวีร์

ชุมแก้ว

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

451

612600002008

นาย สมบูรณ์

บุญฤทธิ์

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

452

612600002010

นางสาว อำภา

ณ นคร

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

453

612600002011

นาง ศรัทธา

หนูเดช

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

454

612600002013

นาง เกษรา

ฉิมหาด

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

455

612600002016

นาย บัญญัติ

แพรกปาน

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

456

612600002018

นางสาว ปุญญาดา

จงละเอียด

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

457

612600002021

นางสาว วไลพร

ชี้แก้ว

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

458

612600002022

นาย ธีระพงษ์

สมเขาใหญ่

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

459

612600002023

นาย วัชรา

อิทสุวรรณ์

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

460

612600002024

พระ สาโรจน์

ธมฺมสโร(แซ่อู้)

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

461

612600001007

พระมหา จรูญศักดิ์

โฆสิตภาณี (ชูยงค์)

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

462

612600002015

นาย ไพรัตน์

ฉิมหาด

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

463

612600002020

นาย พีระศิลป์

บุญทอง

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

464

612600001009

พระครูภาวนากิจสุนทร(ฉัตรชัย)

อธิจิตฺโต(เดชจูด)

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

465

612600002025

นาย ทวีโชค

เหรียญไกร

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

466

613000001001

พระครูสุนทรกิตติธรรมคุณ (บัวฮอง)

กิตฺติธมฺโม (จำนงค์ศักดิ์)

วิทยาเขตขอนแก่น

467

613000001003

พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต (สุกันยา)

อรุโณ (ฮวดภักดี)

วิทยาเขตขอนแก่น

468

613000001004

พระมหา ประทีป

สุญฺญโม (พรมสิทธิ์)

วิทยาเขตขอนแก่น

469

613000001005

พระครูสุตธรรมภาณี (สำนวน)

โอภาโส (ใยแก้ว)

วิทยาเขตขอนแก่น

470

613000001006

พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย)

กนฺตสีโล (พังหมื่นไว)

วิทยาเขตขอนแก่น

471

613000001010

พระครูปริยัติธรรมวงศ์ (สุพล)

ธมฺมวํโส (แสนพงษ์)

วิทยาเขตขอนแก่น

472

613000001012

พระมหา ประมวล

ฐานทตฺโต (บุลาลม)

วิทยาเขตขอนแก่น

473

613000001014

พระมหา สำราญ

กมฺมสุทโธ (โพธิ์กลาง)

วิทยาเขตขอนแก่น

474

613000001015

พระมหา โยธิน

โยธิโก (ปัดชาสี)

วิทยาเขตขอนแก่น

475

613000001016

พระมหา มิตร

ฐิตปญฺโญ (วันยาว)

วิทยาเขตขอนแก่น

476

613000001018

พระมหา ดาวสยาม

วชิรปญฺโญ (กล้าลอด)

วิทยาเขตขอนแก่น

477

613300002002

นาย จักรพรรณ

วงศ์พรพวัณ

วิทยาเขตขอนแก่น

478

613000002007

นาย นิรันดร

เลิศวีรพล

วิทยาเขตขอนแก่น

479

613000002009

นาง สุพัตรา

นาทัน

วิทยาเขตขอนแก่น

480

613000002010

นาง ศุนิษฐา

งาสง่า

วิทยาเขตขอนแก่น

481

613000002011

นางสาว ฤดี

แสงเดือนฉาย

วิทยาเขตขอนแก่น

482

613000002016

นางสาว อรุณ

แสนใจวุฒิ

วิทยาเขตขอนแก่น

483

613000002018

นาย บุญส่ง

นาแสวง

วิทยาเขตขอนแก่น

484

613000002019

นาย สุรพร

ตุ่นป่า

วิทยาเขตขอนแก่น

485

613000002034

นาง ดิปติ

วิสุทธางกูร

วิทยาเขตขอนแก่น

486

613000002038

นางสาว ปาณจิตร

สุกุมาลย์

วิทยาเขตขอนแก่น

487

613000002039

นาย สุนทร

เสนาซุย

วิทยาเขตขอนแก่น

488

613000002040

นาย นิเทศ

สนั่นนารี

วิทยาเขตขอนแก่น

489

613000002041

นาย ศักธินันท์

ศรีหาบงค์

วิทยาเขตขอนแก่น

490

613000002042

นางสาว อมรรัตน์

เตชะนอก

วิทยาเขตขอนแก่น

491

613000002045

นางสาว ปิยนุช

ไทยทองหลาง

วิทยาเขตขอนแก่น

492

613000002046

นางสาว ยุภาพร

เงาะเศษ

วิทยาเขตขอนแก่น

493

613000002047

นางสาว จิตรลดา

แก้วมงคล

วิทยาเขตขอนแก่น

494

613000002048

นาย สุวิน

ทองปั้น

วิทยาเขตขอนแก่น

495

613000002051

นาย สุรพล

พรมกุล

วิทยาเขตขอนแก่น

496

613000002052

พระ รชต

กตปุญฺโญ(มาตรสอน)

วิทยาเขตขอนแก่น

497

613000002053

นาย สุนทร

สายคำ

วิทยาเขตขอนแก่น

498

613000002054

นาย ประกอบ

มีโครตกอง

วิทยาเขตขอนแก่น

499

613000002055

พระมหา สมชาย

กิตฺติปญฺโญ(จันทร์หอม)

วิทยาเขตขอนแก่น

500

613000002056

พระธีระพงษ์

นรินฺโท(แสนพงษ์)

วิทยาเขตขอนแก่น

501

613000002057

นางสาว อัญญาดา

ตาเสาร์

วิทยาเขตขอนแก่น

502

613000002058

พระมหา ภิรัฐกรณ์

อํสุมาลี(พันนาวา)

วิทยาเขตขอนแก่น

503

613000002059

นาย อภิวัฒน์

สาระบัน

วิทยาเขตขอนแก่น

504

613000002060

นาย ตะวัน

พรมบุตร

วิทยาเขตขอนแก่น

505

613000002061

นาง เรียงดาว

ทวะชาลี

วิทยาเขตขอนแก่น

506

613000002062

นางสาว สุกาญดา

เทนอิสสระ

วิทยาเขตขอนแก่น

507

613000002063

นางสาว พิมวดี

คำมูล

วิทยาเขตขอนแก่น

508

613000002064

นาย วัชรพงษ์

จันทร์ฎาโสภากุล

วิทยาเขตขอนแก่น

509

613400001002

พระครูสังฆรักษ์ สมจิต

พุทฺธวิริโย (เดชคุณรัมย์)

วิทยาเขตนครราชสีมา

510

613400001005

พระครูสมุห์ คำภีร์

ภูริสีโล (พันจันดา)

วิทยาเขตนครราชสีมา

511

613400001006

พระมหา สุพร

รกฺขิตธมฺโม (ปวงกลาง)

วิทยาเขตนครราชสีมา

512

613400001007

พระครูปลัดนายกวัฒน์ (บุญเริ่ม)

จิรปุญฺโญ (ประสงค์กุล)

วิทยาเขตนครราชสีมา

513

613400001008

พระ ปัญญาวรวัฒน์

สิริภทฺโท (เลิศเกียรติธรรม)

วิทยาเขตนครราชสีมา

514

613400001009

พระ หัสดี

กิตฺตินนฺโท (ประกิ่ง)

วิทยาเขตนครราชสีมา

515

613400001010

พระ วีรชน

อุตฺตโร (ชัชวาล)

วิทยาเขตนครราชสีมา

516

613400001014

พระปลัด วินัย

วชิรญาโณ

วิทยาเขตนครราชสีมา

517

613400002003

นาย สุรพงษ์

คงสัตย์

วิทยาเขตนครราชสีมา

518

613400002006

นาย ศุภณัฐ

เจริญสุข

วิทยาเขตนครราชสีมา

519

613400002008

นาย กิตติพัฒน์

สุวรรณสิริเมธี

วิทยาเขตนครราชสีมา

520

613400002010

นาง วาสนา

เถาว์พุดซา

วิทยาเขตนครราชสีมา

521

613400002014

นาย พิพัฒน์ภาสน์

บุญเทียน

วิทยาเขตนครราชสีมา

522

613400002015

นาย วินัย

ภูมิสุข

วิทยาเขตนครราชสีมา

523

613400002016

นาย ยุทธนา

พูนเกิดมะเริง

วิทยาเขตนครราชสีมา

524

613400002017

นางสาว เบญจวรรณ์

เทียนขุนทด

วิทยาเขตนครราชสีมา

525

613400002018

นาย พรเศรษฐี

วุฒิปัญญาอิสกุล

วิทยาเขตนครราชสีมา

526

613400002020

นาย เสฐียร

ทั่งทองมะดัน

วิทยาเขตนครราชสีมา

527

613400002021

นายธนเดช

เอื้อศรี

วิทยาเขตนครราชสีมา

528

613400002023

นางทัศนนันท์

ภูมิสุข

วิทยาเขตนครราชสีมา

529

613400002024

นาย คม

ณีสูงเนิน

วิทยาเขตนครราชสีมา

530

613400002025

นาย พิชิต

ปุริมาตร

วิทยาเขตนครราชสีมา

531

613400002026

นางสาวเขมิกา

ทองอารีกูล

วิทยาเขตนครราชสีมา

532

613400002027

นางสาว ศิริพร

หาญพิชัย

วิทยาเขตนครราชสีมา

533

613400002028

พระครูปลัดนิเวช

จงแจ้งกลาง (ชินวโร)

วิทยาเขตนครราชสีมา

534

613700001004

พระมหา คำพันธ์

ปภากโร (ภาคสิม)

วิทยาเขตอุบลราชธานี

535

613700001006

พระครูสมุห์ เฉวียน

กตปุญโญ (ทิพวัน)

วิทยาเขตอุบลราชธานี

536

613700001007

พระมหา จิตนเรศ

วุฑฒิธมฺโม (ศรีปะโค)

วิทยาเขตอุบลราชธานี

537

613700001008

พระครูธรรมธรศิริวัฒน์

สิริวฑฺฒโน (วงศ์ษา)

วิทยาเขตอุบลราชธานี

538

613700001009

พระใบฎีกา สุพจน์

ตปสีโล (เกษนคร)

วิทยาเขตอุบลราชธานี

539

613700001011

พระครูจินดาสารานุกูล

จนฺทโก (หนองขุ่นสาร)

วิทยาเขตอุบลราชธานี

540

613700001016

พระ สุภาพร

เตชธโร (เสนคำสอน)

วิทยาเขตอุบลราชธานี

541

613700002002

นาย ทองสุข

พันธ์คูณ

วิทยาเขตอุบลราชธานี

542

613700002005

นาย ณัฐพล

ธาระวงศ์

วิทยาเขตอุบลราชธานี

543

613700002010

นาย สุพิมล

ศรศักดา

วิทยาเขตอุบลราชธานี

544

613700002011

นาย วรวัฒน์

ราชิวงศ์

วิทยาเขตอุบลราชธานี

545

613700002017

นาย สิปป์มงคล

ป้องภา

วิทยาเขตอุบลราชธานี

546

613700002018

นาย เกริก

พิสัยพันธ์

วิทยาเขตอุบลราชธานี

547

613700002019

นาย วัจกร

ภูมิเขียว

วิทยาเขตอุบลราชธานี

548

613700002023

พระ ศิวเดชน์

าณวโร(สมโคตร)

วิทยาเขตอุบลราชธานี

549

613700002024

นาย ราชันย์

ทองคำพวง

วิทยาเขตอุบลราชธานี

550

613700002025

พระมหา สุริยันต์

อุตฺตโร (บึงทะเล)

วิทยาเขตอุบลราชธานี

551

613700002026

พระมหา สิงห์ณรงค์

เสียมทอง

วิทยาเขตอุบลราชธานี

552

614100001003

พระราชเขมากร (ประยุทธ)

ภูริทตฺโต (วงศ์ยศ)

วิทยาเขตแพร่

553

614100001005

พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม

กิตฺติวณฺโณ (ศรีทา)

วิทยาเขตแพร่

554

614100001007

พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ (เฉลิม)

สุเมโธ (บังเมฆ)

วิทยาเขตแพร่

555

614100001008

พระปลัด ปิริยะกรณ์

ชยานนฺโท (สมเดช)

วิทยาเขตแพร่

556

614100001010

พระ ศักดิ์ดา

ฉนฺทโก (สุวรรณทา)

วิทยาเขตแพร่

557

614100002001

นาย สมจิต

ขอนวงค์

วิทยาเขตแพร่

558

614100002003

นาย ธีรวัฒน์

จันทร์จำรัส

วิทยาเขตแพร่

559

614100002004

นาย มงคล

มานพกวี

วิทยาเขตแพร่

560

614100002005

นางสาว อรอนงค์

วูวงศ์

วิทยาเขตแพร่

561

614100002006

นางสาว พิราวรรณ

จักร์คำ

วิทยาเขตแพร่

562

614100002007

นางสาว พัฒน์นรี

อัฐวงศ์

วิทยาเขตแพร่

563

614100002014

นาย เกรียงศักดิ์

ฟองคำ

วิทยาเขตแพร่

564

614100002015

นาง ฉวีวรรณ

สุวรรณาภา

วิทยาเขตแพร่

565

614100002016

นาง ชลธิชา

จิรภัคพงค์

วิทยาเขตแพร่

566

614100002018

ดร. สายัณห์

อินนันใจ

วิทยาเขตแพร่

567

614100002019

นาย นวัชโรจน์

อินเต็ม

วิทยาเขตแพร่

568

614100002022

นาย กริช

อินเต็ม

วิทยาเขตแพร่

569

614100002023

นางสาว ธันย์ธีรา

ธรรมจักร

วิทยาเขตแพร่

570

614100002024

นาย ปัญญา

สุนันตา

วิทยาเขตแพร่

571

614100002025

นาย สุพจน์

แก้วไพฑูรย์

วิทยาเขตแพร่

572

614100002026

พระ สมพงศ์

มหาปุญฺโญ(ข้ามสี่)

วิทยาเขตแพร่

573

614100002027

นาง วลัยพรรณ

อินเต็ม

วิทยาเขตแพร่

574

614100002028

พระมหา สิมรัตน์

สิริธมฺโม(บุญเขื่อง)

วิทยาเขตแพร่

575

614100002029

พระมหา สิทธิชัย

ชยสิทฺธิ(ปัญญาไวย์)

วิทยาเขตแพร่

576

614100002030

พระ อนุสรณ์

กิตฺติวณฺโณ (เรืองปัญญารัตน์)

วิทยาเขตแพร่

577

614500001001

พระครูสาธุกิจโกศล (สิทธิชัย)

ฐานจาโร (เดชกุลรัมย์)

วิทยาเขตสุรินทร์

578

614500001002

พระครูศรีสุนทรสรกิจ (เริงศักดิ์)

เขมวีโร (แก้วตา)

วิทยาเขตสุรินทร์

579

614500001003

พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์

วิริโย (ชอบมี)

วิทยาเขตสุรินทร์

580

614500001007

พระมหา สมบัติ

ฐานวโร (รวดเร็ว)

วิทยาเขตสุรินทร์

581

614500001008

พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ (วิรัติ)

โสภณสีโล (ฝอยจันทร์)

วิทยาเขตสุรินทร์

582

614500001009

พระมหา วิศิต

ธีรวํโส (กลีบม่วง)

วิทยาเขตสุรินทร์

583

614500001010

พระมหา ยุทธพิชาญ

โยธสาสโน (ทองจันทร์)

วิทยาเขตสุรินทร์

584

614500001011

พระ วัชระ

วชิรญาโณ (เกิดสบาย)

วิทยาเขตสุรินทร์

585

614500001013

พระมหา บุญชอบ

ปุญฺญสาทโร (อยู่ยืน)

วิทยาเขตสุรินทร์

586

614500001014

พระอธิการเวียง

กิตฺติวณฺโณ (กิตศรีรุ่งโรจน์)

วิทยาเขตสุรินทร์

587

614500002004

นาย ไชยรัตน์

ปัญญาเอก

วิทยาเขตสุรินทร์

588

614500002007

นาย ธานินทร์

วรางกูร

วิทยาเขตสุรินทร์

589

614500002010

นาย ธนู

ศรีทอง

วิทยาเขตสุรินทร์

590

614500002012

นาย ทวีศักดิ์

ทองทิพย์

วิทยาเขตสุรินทร์

591

614500002013

นาย บรรจง

โสดาดี

วิทยาเขตสุรินทร์

592

614500002014

นาย อิทธิพล

จำนงรักษ์

วิทยาเขตสุรินทร์

593

614500002015

นาย เขมกร

อุส่าห์ดี

วิทยาเขตสุรินทร์

594

614500002017

นาย สุกิจ

นามวัฒน์

วิทยาเขตสุรินทร์

595

614500002018

นางสาว จันทิรา

บุตรดี

วิทยาเขตสุรินทร์

596

614500002019

นางสาวอัมพร

ดวงเกตุ

วิทยาเขตสุรินทร์

597

614500002020

นางสาวศิริลักษณ์

เติมกล้า

วิทยาเขตสุรินทร์

598

614500002021

พระครูสุนทรสีลวัฒน์

สีลสาโร(บุญปลอด)

วิทยาเขตสุรินทร์

599

614500002022

นางสาว ณัฐตพร

บุญปก

วิทยาเขตสุรินทร์

600

614800001006

พระครูปริยัติปัญญาโสภณ (ชัย)

สิริปญฺโญ (บูรณะ)

วิทยาเขตสุรินทร์

601

614500002023

นาย ธนรัฐ

สะอาดเอี่ยม

วิทยาเขตสุรินทร์

602

614600001001

พระครู สุธรรมกิจโกศลสุภทโท (สุพัฒน์ สูงสนิท)

วิทยาเขตสุรินทร์

603

614600001002

นาย สุภชัย

ร้อยศรี

วิทยาเขตสุรินทร์

604

614600001003

นาย จันทา

พวงศรี

วิทยาเขตสุรินทร์

605

614600001004

นาย ธนวรรษ

ทวีเกิด

วิทยาเขตสุรินทร์

606

614600001006

นาย ชายชาญ

วงศ์ภักดี

วิทยาเขตสุรินทร์

607

614600001007

นาง สิริทิพย์

สมวาจา

วิทยาเขตสุรินทร์

608

614600001008

นาง เภาวณา

จันทะโสม

วิทยาเขตสุรินทร์

609

614600001009

นาง จารุณี

นามวัฒน์

วิทยาเขตสุรินทร์

610

614600001010

นางสาว วาสนา

ดวงศรี

วิทยาเขตสุรินทร์

611

614600001011

นาง นิชาภา

จำนงรักษ์

วิทยาเขตสุรินทร์

612

614600001012

นางสาว จิรารัตน์

พิมพ์ประเสริฐ

วิทยาเขตสุรินทร์

613

614600001013

นาย มนต์ศักดิ์

ริ้วแดง

วิทยาเขตสุรินทร์

614

614600001015

นาง ผ่องใส

ตรวจมรรคา

วิทยาเขตสุรินทร์

615

614600001016

นาง พิมพ์

คิดอยู่

วิทยาเขตสุรินทร์

616

614600001017

นางสาว ชยาภรณ์

เยาวลักษณ์

วิทยาเขตสุรินทร์

617

614900001001

พระครูศรีวรพินิจ (สมคิด)

คมฺภีรญาโณ (อินต๊ะจันทร์)

วิทยาลัยเขตพะเยา

618

614900001003

พระครูโสภณฺปริยัติสุธี (ศรีบรรดร)

ถิรธมฺโม (ไชยวุฒิ)

วิทยาลัยเขตพะเยา

619

614900001004

พระราชปริยัติ (สายัน)

อรินฺทโม (ปินะดวง)

วิทยาลัยเขตพะเยา

620

614900001005

พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ (โยธิน)

ฐานิสฺสโร (ทิพย์นวล)

วิทยาลัยเขตพะเยา

621

614900001007

พระครูธรรมธร บุญเที่ยง

พุทธสาวโก (ลักษณ์พลวงค์)

วิทยาลัยเขตพะเยา

622

614900001009

พระครูวรรณวิฑูรย์

อคฺควณฺโณ (ฟักแก้ว)

วิทยาลัยเขตพะเยา

623

614900002002

นาง จงจิตร

แสงทอง

วิทยาลัยเขตพะเยา

624

614900002003

นางสาว อัมพรกัญ

โคแพร่

วิทยาลัยเขตพะเยา

625

614900002004

นาย ณัฐพล

วงศ์ไชย

วิทยาลัยเขตพะเยา

626

614900002007

นาง สุดฤทัย

จันทรวงษ์

วิทยาลัยเขตพะเยา

627

614900002012

นางสาว เสาวนีย์

ไชยกุล

วิทยาลัยเขตพะเยา

628

614900002013

นาง พิสมัย

วงศ์จำปา

วิทยาลัยเขตพะเยา

629

614900002015

นาย วันชัย

พลเมืองดี

วิทยาลัยเขตพะเยา

630

614900002018

นาย ชูชาติ

สุทธะ

วิทยาลัยเขตพะเยา

631

614900002020

พระกันทวี

ฐานุตโร (แก้วแปง)

วิทยาลัยเขตพะเยา

632

614900002021

พระมหาภัทรวัฒน์

มหาคุเณสี (เทพนรินทร์)

วิทยาลัยเขตพะเยา

633

614900002023

พระครูพิศาลสรกิจ

สุทิโน (สิทธิกุลเมฆ)

วิทยาลัยเขตพะเยา

634

614900002024

พระมหา พงษ์ประภากรณ์

สุระรินทร์(วิสุทฺธญาณเมธี)

วิทยาลัยเขตพะเยา

635

614900002025

นาย คมจักร

ศรีวิราช

วิทยาลัยเขตพะเยา

636