นัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ (สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

พระราชวรเมธี, ดร. ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๒๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการประชุมครั้งนี้ ได้เน้นในเรื่องการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของทุกปี และในปี ๒๕๕๙ นี้ พระราชวรเมธี, ดร. ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ แจ้งกำหนดการเป็นวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซนซี ชั้น ๑ คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน รวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา