มจร ประชุมใหญ่สามัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี ๒๕๕๘

พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในวันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมเธียเตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ในการนี้ได้เชิญคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ผู้แทน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)แจ้งผลดำเนินการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวนสมาชิก  ๘๖๔ รูป/คน และเปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามและเสนอแนวคิด

ขอขอบคุณคณะทำงาน งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชึ่งจดทะเบียนแล้ว  ที่ช่วยให้การดำเนินงาน..เป็นไปอย่างเรียบร้อย