ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก ประจำปี ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก ประจำปี ๒๕๖๑ ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย เมื่อวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  จึงประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑