DESIGNED BY OLWEBDESIGN

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

  วันจันทร์ ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๕๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยพระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ ฝ่ายมหาวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายงานการประชุม
การประชุมในครั้งนี้ มีประเด็นที่สำคัญดังนี้
๑.เรื่องคณะกรรมการกองทุนฯฝ่ายมหาวิทยาลัยและฝ่ายสมาชิกประจำปี ๒๕๖๑ กรรมการกองทุนฯประกอบด้วย กรรมการฝ่ายมหาวิทยาลัย จำนวน ๕ รูป กรรมการฝ่ายสมาชิกจำนวน ๔ รูปหรือคน จะดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี เมื่อครบวาระจะต้องมีการแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่เพื่อบริหารงานกองทุนต่อเนื่อง ตามข้อบังคับของกองทุนฯ
๒.เรื่องลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถส่งเงินสะสมได้ตั้งแต่ร้อยละ ๔ ถึงร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง โดยที่มหาวิยาลัยหรือนายจ้าง(สังกัด/ส่วนงาน ของลูกจ้าง)ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง
๓.เรื่องการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของทุกปี และในปี ๒๕๖๑ นี้ พระราชวรเมธี, ดร. ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ แจ้งกำหนดการเป็นวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนกำหนดการประชุมจักแจ้งให้สมาชิกทราบอีกครั้ง

 

มอบเช็คให้ผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกกองทุนฯ นางมุกดา ป้อมหิน สังกัดวิทยาเขตนครราชสีมา

1
 วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑.พระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ได้มอบเช็คให้ผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกกองทุนฯ นางมุกดา ป้อมหิน สังกัดวิทยาเขตนครราชสีมา ได้สิ้นสุดสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิกกองทุนฯ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ กรณีเสียชีวิต ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ รวมจำนวน ๓ คนดังนี้
๑. นายสมาน ตัณฑุลกนกรัชต์
๒. นางสัมฤทธิ์ ตัณฑุลกนกรัชต์
๓. เด็กหญิงนภัสวรรณ ป้อมหิน
เป็นผู้รับผลประโยชน์เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐.๑ 

 

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

<<อ่านเพิ่มเติม>> 

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก ประจำปี ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก ประจำปี ๒๕๖๑ ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย เมื่อวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  จึงประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑

>>อ่านเพิ่มเติม<<

ประชุมกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

พระราชวรเมธี,ดร. ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งจดทะเบียนแล้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

>>อ่านเพิ่มเติม<<

ทางเลือกในการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

เนื่องด้วย คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ได้จัดประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ.ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคาร สำนักงาน อธิการบดี ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วาระที่ ๔.๓ เรื่อง ทางเลือกในการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้เลือกแนวทางการลงทุนแบบเดิมเนื่องจากมีความเสี่ยงด้านการลงทุนน้อยที่สุดและเห็นว่าสมาชิกส่วนใหญ่ต้องการความมั่นคงและยังไม่พร้อมสำหรับความเสี่ยงด้านการลงทุนแบบอื่น ซึ่งมีรายละเอียดทางเลือกในการลงทุนดังนี้

>> ดาวน์โหลด << 

ประกาศผลการเลือกตั้ง กก.กองทุนฯฝ่ายสมาชิก ปี ๒๕๕๙

คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งกรรมการกองทุนเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๙ ได้ทำการเลือกตั้งเมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดและทำการเลือกตั้ง  สมาชิกกองทุนฯ สามารถตรวจผลการเลือกตั้งได้แล้ว

>>อ่านเพิ่มเติม<< 

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

>>อ่านเพิ่มเติม<<

ประชุมกรรมการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ  เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ชึ่งจดทะเบียนแล้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

>>อ่านเพิ่มเติม<< 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน "ฝ่ายสมาชิก" ปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการจับฉลากผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้ง คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก ประจำปี ๒๕๖๑ >>อ่านเพิ่มเติม<<

แจ้งบริการใหม่ผ่าน Mobile Application “K-MY PVD”

แจ้งบริการใหม่เพิ่มเติมในการเข้าถึงข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯผ่านMobile Application “K-MY PVD” ตามที่คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ดำเนินการบริหารจัดการและติดตามสิทธิประโยชน์จาการนำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯไปลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัด (บลจ.กสิกรไทย”) นั้น  ในปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัดได้ให้บริการเข้าดูข้อมูลรายสมาชิกในระบบK-Cyber Provident Fund Member (ระบบสืบค้นข้อมูลทางInternet) และระบบKAsset IVR (ระบบตอบรับอัตโนมัติทางโทรศัพท์) แก่สมาชิกเพื่อช่วยในการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ  >>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

>>อ่านเพิ่มเติม<<

 

การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการกองทุนเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก

พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ได้ขอความร่วมมือให้ทางส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัย ได้นำเรียนบุคลากรผู้เป็นสมาชิกกองทุนฯ ที่มีความประสงค์ต้องการสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก

>>อ่านเพิ่มเติม<< 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ประจำปี ๒๕๖๐

พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมเธียเตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

>>อ่านเพิ่มเติม<<

มจร ประชุมใหญ่สามัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำปี ๒๕๕๘

พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในวันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมเธียเตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

>>อ่านเพิ่มเติ่ม<< 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้มอบเช็คแก่ผู้รับประโยชน์

คณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ได้มอบเช็คให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ เนื่องจากมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้สิ้นสุดสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิกกองทุนฯ จำนวน ๓ ท่าน >>อ่านเพิ่มเติม<<            

กิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ (สมาชิกกองทุนฯ)

พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ มอบหมายให้พระครูโสภณพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย แล้วกล่าวเปิดประชุม โดยพระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายมหาวิทยาลัย เป็นประธานดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ.ห้องเธียร์เตอร์ โซนชี ชั้น ๑ คณะครุศาสตร์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

>>อ่านเพิ่มเติม<<

นัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ (สมาชิกกองทุนฯ)

พระราชวรเมธี, ดร. ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๒๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

>>อ่านเพิ่มเติม<< 

มอบเช็คให้ผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกกองทุนฯ

พระมหาดำรงค์ สิริคุตฺโต ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน กรรมการและเลขานุการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ  ได้มอบเช็คให้ผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกกองทุนฯ พระครูปลัดปริยัติวรวัฒน์ (ทองศรี) เอกวํโส (เอกพันธุ์) รองคณบดีฝ่ายบริหาร สังกัด คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้สิ้นสุดสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิกกองทุนฯ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ กรณีเสียชีวิต ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ คือนายสวาท กุลกั้ง เป็นผู้รับผลประโยชน์เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐.๑ 

แจ้งประกาศกองทุนเลี้ยงชีพ "การเลือกตั้งกรรมการฯฝ่ายสมาชิก"

พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการบริหารกองทุนเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการกองทุนเลี้ยงชีพ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก พ.ศ.๒๕๕๘  ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘  รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ 

>>คลิกดาวน์โหลด<< 

แจ้งผลการจับสลากหมายเลขผู้ลงสมัครการเลือกตั้ง ปี ๒๕๕๙

พระมหาดำรงค์  สิริคุตฺโต  ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน พร้อมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการและร่วมเป็นพยานในการจับสลากหมายเลขผู้ลงสมัครการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๙ ชึ่งมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจำนวน ๗ หมายเลข ในวันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  และจะทำการเลือกตั้ง วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ นี้ และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แล้ว

>>อ่านเพิ่มเติม<< 

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (ฝ่ายสมาชิก) ประจำปี ๒๕๖๑

ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พุทธศักราช ๒๕๔๔ หมวด ๕ คณะกรรมการกองทุน ข้อ ๕.๓ คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับตำแหน่งคณะกรรมการกองทุน นั้น ฝ่ายเลขานุการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ จึงจัดให้มีการรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (ฝ่ายสมาชิก) โดยส่งรายละเอียดการรับสมัครภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ >>ดาวน์โหลดเอกสาร<< 

มจร นัดประชุมใหญ่สามัญกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๕๘

พระราชวรเมธี ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีหนังงสือขออาราธนาและเรียนเชิญบุคลากรที่เป็นสมาชิกกองทุนเลี้ยงชีพฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ(ลงข่าว๘เม.ย.๒๕๕๘)

>>อ่านเพิ่มเติม<<

ขอไว้อาลัยแด่ครอบครัว "เจริญสุข"

กองงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอแสดงความเสียใจจากการจากไปของคุณแม่มนต์ เจริญสุข อายุ ๗๔ ปี มารดาของ อ.ศุภณัฐ เจริญสุข กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายสมาชิก กำหนดการฌาปณกิจ วันพุธ ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๖๖๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. บ้านแก่นขาม ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ. สุรินทร์

สถิติเข้าเว็บไซต์

228058
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
79
57
530
226348
1842
3928
228058

Your IP: 3.219.167.194
Server Time: 2020-08-13 19:17:45
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โทร. 035-248-000 ภายใน 8376 www.pvd.mcu.ac.th
Designed by olwebdesign.com