ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการกองทุนฯฝ่ายสมาชิก ปี ๒๕๕๙

คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งกรรมการกองทุนเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๙ ได้ทำการเลือกตั้งเมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดและทำการเลือกตั้ง 

มีผลการเลือกตั้งดังนี้