ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน "ฝ่ายสมาชิก" ปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการจับฉลากผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้ง คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก ประจำปี ๒๕๖๑ ดำเนินการโดยพระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง (ฝ่ายมหาวิทยาลัย) โดยมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจำนวน ๗ รูปหรือคน ดังนี้

หมายเลข ๑ ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง ส่วนกลาง

หมายเลข ๒ นายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช ส่วนงาน วส.ปัตตานี

หมายเลข ๓ รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี ส่วนงาน วข.พะเยา

หมายเลข ๔ นางสาวอรเนตร บุนนาค ส่วนกลาง

หมายเลข ๕ ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช ส่วนงาน วข.ขอนแก่น

หมายเลข ๖ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล(มูลลา) ส่วนกลาง

หมายเลข ๗ ดร.สมเดช นามเกตุ ส่วนงาน วข.หนองคาย

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะจัดการเลือกตั้งขึ้น ในวันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. สมาชิกกองทุนฯผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ๑ ท่านมีสิทธิเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกิน ๔ หมายเลข

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ปี ๒๕๖๑

 

๑.ส่วนกลาง  ๒.มหาจุฬาบรรณาคาร  ๓.มุลนิธิฯ  ๔.โรงพิมพ์  ๕.วข.ขอนแก่น  ๖.วข.เชียงใหม่  ๗.วข.นครราชสีมา  ๘.วข.นครศรีธรรมราช  ๙.วข.นครสวรรค์

๑๐.วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆส  ๑๑.วข.พะเยา  ๑๒.วข.แพร่  ๑๓.วข.สุรินทร์  ๑๔.วข.หนองคาย  ๑๕.วข.อุบลราชธานี   ๑๖.วส.เชียงราย  ๑๗.วส.นครน่าน

๑๘.วส.นครพนม  ๑๙.วส.บุรีรัมย์  ๒๐.วส.ปัตตานี   ๒๑.วส.พุทธชินราช   ๒๒.วส.พุทธโสธร  ๒๓.วส.ลำปาง  ๒๔.ลำพูน  ๒๕.วส.เลย  ๒๖.วส.ศรีสะเกษ

๒๗.วัดมหาธาตุฯ  ๒๘.อาคาร๙๒ ปัญญานันทะ