ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

     วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๙ โดยที่ประชุมมีการพิจารณาหลัก ๔ เรื่อง ดังนี้

     ๑.เรื่อง(ร่าง)แก้ไขข้อบังคับให้ลูกจ้างชั่วคราวสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ พระราชวรเมธี,ดร. ประธานคณะการกองทุนได้ให้หลักการการรับลูกจ้างมหาวิทยาลัยเป็นสมาชิกกองทุน ทั้งนี้คณะกรรมการกองทุนรับหลักการโดยให้ทางเลขานุการกองทุนไปหาแนวทางการดำเนินการตามหลักการข้างต้นเพื่อนำเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป

     ๒.เรื่องแก้ไขแบบคำร้องขอทั่วไป กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (บค.๕๘)เพิ่มเติมลูกจ้างชั่วคราว ที่ประชุมมีมติให้รอเรื่องที่ ๑ แล้วเสร็จ จึงจะสามารถพิจารณาได้

     ๓.เรื่องทางเลือกในการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทางบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ได้เสนอ ๖ ทางเลือกการลงทุนให้ที่ประชุมพิจารณา มติที่ประชุม เห็นว่าการลงทุนแบบเดิมมีความเสี่ยงด้านการลงทุนน้อยที่สุด และเห็นว่าสมาชิกส่วนใหญ่ต้องการความมั่นคงและยังไม่พร้อมสำหรับความเสี่ยงด้านการลงทุนแบบอื่น จึงลงทุนแบบเดิมคือ ตราสารหนี้ ส่วนการลงทุนอื่นอีก ๕ ทางเลือก ให้ฝ่ายเลขานุการกองทุนฯสร้างความเข้าใจ และรับรู้หลักการลงทุนให้สมาชิกรับทราบผ่านทางเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ แล้วนำเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป

     ๔.เรื่องขออนุมัติแผนการใช้จ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มติที่ประชุม อนุมัติตามแผน