กิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ (สมาชิกกองทุนฯ)

              พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ มอบหมายให้พระครูโสภณพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย แล้วกล่าวเปิดประชุม โดยพระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายมหาวิทยาลัย เป็นประธานดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ.ห้องเธียร์เตอร์ โซนชี ชั้น ๑ คณะครุศาสตร์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
               พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ฝ่ายมหาวิทยาลัย แจ้งว่า สาระสำคัญของการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกองทุนฯ มีหลักสำคัญ ๒ ประการคือ

               ๑. เพื่อขออนุมัติรับรองงบการเงิน

         ๒. เพื่อรายงานให้สมาชิกทราบว่าในแต่ละปีได้มีการนำเงินสะสมเงินสมทบกองทุนไปบริหารอย่างไรให้เกิดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างไร

          คณะกรรมการกองทุนฯได้ร่วมกับทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หาแนวทางร่างข้อบังคับกองทุนฯ เพื่อให้ลูกจ้างชั่วคราวสามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ได้ เมื่อดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น น่ารัก