รายงานสถานภาพสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

     บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัย  พนักงานโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พนักงานมหาจุฬาบรรณาคาร และพนักงานอาคาร 92 ปี ปัญญานันทะ ได้สมัครเป็นสมาชิก ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ดังนี้

 

            

 

                                   

 

              

 

อัพเดตข้อมูลโดย   กองงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ