คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้มอบเช็คแก่ผู้รับประโยชน์

 

วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้มอบเช็คให้ผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกกองทุนฯ พระมหาเกรียงไกร โสภณจิตฺโต สังกัดกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้สิ้นสุดสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิกกองทุนฯ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ กรณีเสียชีวิต ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ รวมจำนวน ๓ คนดังนี้

๑.      นางสาวศิริรัตน์ เกริกชัยวัน

๒.     นางสาวรุ่งฤดี เกริกชัยวัน

๓.     นายสมเดช เกริกชัยวัน

เป็นผู้รับผลประโยชน์เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐.๑

-----------------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ได้มอบเช็คให้วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร เป็นผู้รับผลประโยชน์เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯของพระมหาธนู ชุตินธโร สังกัดสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้สิ้นสุดสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิกกองทุนฯ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ กรณีเสียชีวิต  โดยพระราชสุตาภรณ์(ประศักดิ์ ชั่งแสง) อคฺคปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดชัยพฤษมาลาวรวิหาร เป็นตัวแทนรับเช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ผู้รับผลประโยชน์ตามกฎหมายของคณะสงฆ์และตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐.๑

-------------------------------------

วันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พระมหาดำรงค์ สิริคุตฺโต ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน กรรมการและเลขานุการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯได้มอบเช็คให้ พระมหาพิชิต ภูริปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดเทพนารีเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ดร.พระครูปลัดนายกวัฒน์(กมล ถาวโร) อดีตรองผอ.สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้สิ้นสุดสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิกกองทุนฯ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ กรณีเสียชีวิต