แจ้งบริการใหม่เพิ่มเติมในการเข้าถึงข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ผ่าน Mobile Application “K-MY PVD”

    

     ตามที่คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ดำเนินการบริหารจัดการและติดตามสิทธิประโยชน์จาการนำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯไปลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัด (บลจ.กสิกรไทย”) นั้น

     ในปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัดได้ให้บริการเข้าดูข้อมูลรายสมาชิกในระบบK-Cyber Provident Fund Member (ระบบสืบค้นข้อมูลทางInternet) และระบบKAsset IVR (ระบบตอบรับอัตโนมัติทางโทรศัพท์) แก่สมาชิกเพื่อช่วยในการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ

            ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ได้แจ้งบริการใหม่เพิ่มเติม ในการเข้าถึงข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ผ่าน Mobile Application “K-My PVD” โดยสมาชิกสามารถดาวโหลดแอพพลิเคชั่นดังกล่าวได้แล้วตั้งแต่วันนี้ พร้อมลุ้นรับโปรโมชั่นพิเศษโดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ สมาชิกสามารถ Log in เข้าใช้บริการดังกล่าว โดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับระบบ K-Cyber Provident Fund Member ในกรณีที่ไม่มีUsername และ Password ดังกล่าว สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ขอได้ที่ฝ่ายเลขานุการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ๗๙ ม.๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร ๐๓๕ - ๒๔๘๓๗๖ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (นางสาวนารอน เวียงจันทร์)