ประชุมกรรมการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

     พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ  เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ชึ่งจดทะเบียนแล้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     ในการประชุมครั้งนี้ ได้เน้นในเรื่องการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของทุกปี และในปี ๒๕๕๘ นี้  พระเดชพระคุณ พระราชวรเมธี ประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ แจ้งกำหนดเป็นวันอังคารที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ.ห้องประชุมที่คณะครุศาสตร์ (ห้องเธียเตอร์โซนซี) อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา