มจร นัดประชุมใหญ่สามัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธาน กรรมการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีหนังงสือขออาราธนาและเรียนเชิญบุคลากรที่เป็นสมาชิกกองทุนเลี้ยงชีพฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันอังคาร ที่ ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๘ เวลา  ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมเธียรเตอร์ โซน ซี ชั้น ๑ คณะครุศาสตร์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดนครศรีอยุธยา

สัดส่วนผู้แทนสมาชิกแต่ละส่วนงานเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ