ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๕๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยพระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ ฝ่ายมหาวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายงานการประชุม

การประชุมในครั้งนี้ มีประเด็นที่สำคัญดังนี้

๑.เรื่องคณะกรรมการกองทุนฯฝ่ายมหาวิทยาลัยและฝ่ายสมาชิกประจำปี ๒๕๖๑ กรรมการกองทุนฯประกอบด้วย กรรมการฝ่ายมหาวิทยาลัย จำนวน ๕ รูป กรรมการฝ่ายสมาชิกจำนวน ๔ รูปหรือคน จะดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี เมื่อครบวาระจะต้องมีการแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่เพื่อบริหารงานกองทุนต่อเนื่อง ตามข้อบังคับของกองทุนฯ

๒.เรื่องลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถส่งเงินสะสมได้ตั้งแต่ร้อยละ ๔ ถึงร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง โดยที่มหาวิยาลัยหรือนายจ้าง(สังกัด/ส่วนงาน ของลูกจ้าง)ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง

๓.เรื่องการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของทุกปี และในปี ๒๕๖๑ นี้ พระราชวรเมธี, ดร. ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ แจ้งกำหนดการเป็นวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนกำหนดการประชุมจักแจ้งให้สมาชิกทราบอีกครั้ง