ประชุมใหญ่สามัญประจำปีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ประจำปี ๒๕๖๐

     พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมเธียเตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

     ในการนี้ได้เชิญคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ผู้แทน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งผลดำเนินการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวนสมาชิกที่เป็นตัวแทนส่วนงานเข้าร่วมประชุมจำนวน ๒๐๖ รูปหรือคน และเปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามและเสนอแนวคิด