รายชื่อผู้เกษียณอายุการทำงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ปีงบประมาณ 2558

รายชื่อผู้เกษียณอายุการทำงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ปีงบประมาณ 2558

ลำดับที่ ระหัสสมาชิก ชื่อ - ฉายา/นามสกุล วันเริ่มงาน วันสมัครสมาชิก อายุงาน อายุสมาชิก ส่วนงาน
1 610200001010 พระมหา   ชะเอม สุวีโร (รุ่งสว่าง) 1 พ.ค.2535 1 พฤษภาคม 2544 23 ปี 150 วัน 14 ปี 150 วัน คณะพุทธศาสตร์
2 610300001005 พระมหา   สหัส ฐิตสาโร (คำคุ้ม) 1 ก.ค.2537 1 พฤษภาคม 2544 21 ปี 90 วัน 14 ปี 150 วัน คณะครุศาตร์
3 610500002005 นาย   อนุภูมิ โซวเกษม 1 พ.ค.2540 1 พฤษภาคม 2544 18 ปี 150 วัน 14 ปี 150 วัน คณะสังคมศาสตร์
4 610010002012 นาง   ทัศนี แก้วมณี 1 พ.ย. 2539 1 พฤษภาคม 2544 18 ปี 330 วัน 14 ปี 150 วัน กองกลาง
5 610700002001 นาย   สุธีทัศน์ สุโท 17 ส.ค.2535 1 พฤษภาคม 2544 23 ปี 45 วัน 14 ปี 150 วัน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
6 611110002001 นาง   สุภาพ หวังสุขใจ 1 ส.ค.2533 1 พฤษภาคม 2544 25 ปี 60 วัน 14 ปี 150 วัน ส่วนหอสมุดกลาง
7 611800002008 นาย   ปิ่น ศรีภา 1 พ.ย. 2533 1 พฤษภาคม 2544 24 ปี 330 วัน 14 ปี 150 วัน วิทยาเขตหนองคาย
8 613000002008 นาย   ประเสริฐ ศรีวิชา 1 ม.ค. 2533 1 พฤษภาคม 2544 25 ปี 270 วัน 14 ปี 150 วัน วิทยาเขตขอนแก่น
9 612200002019 นาย   บุญนาค เนียมมาก 2 พ.ค. 2534 1 พฤษภาคม 2544 24 ปี 150 วัน 14 ปี 150 วัน วิทยาเขตเชียงใหม่
10 613400002004 นาย   ปฏิภาณ์ มหรรธนาธิบดี 1 มิ.ย. 2532 1 พฤษภาคม 2544 16 ปี 120 วัน 14 ปี 150 วัน วิทยาเขตนครราชสีมา
11 613400002013 พ.ต.ต. พัสกร จิตตรัตน์ 30 ก.ย. 2547 1 สิงหาคม 2549 11 ปี 2 วัน 9 ปี 60 วัน วิทยาเขตนครราชสีมา
12 614100002013 นาง   พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ 1 ธ.ค. 2533 1 พฤษภาคม 2544 24 ปี 300 วัน 14 ปี 150 วัน วิทยาเขตแพร่
13 615400002005 นาย   จักกฤษณ์ จันทร์ดำ 1 พ.ย. 2537 1 พฤษภาคม 2544 20 ปี 330 วัน 14 ปี 150 วัน วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
14 615200001001 พระครูวิจิตรธรรมโชติ (สามารถ) โชติธมฺโม (ร่อนทอง) 1 ส.ค. 2534 1 พฤษภาคม 2544 24 ปี 60 วัน 14 ปี 150 วัน วิทยาลัยสงฆ์น่าน
15 610011002002 นาย   บุญรอด ทันมา 30 ม.ค. 2539 1 ตุลาคม 2553 19 ปี 242 วัน 5 ปี 0 วัน มหาจุฬาบรรณาคาร
16 610011002004 นางสาว   พะเยาว์ น้อยดัด 24 มิ.ย. 2535 1 ตุลาคม 2553 23 ปี 98 วัน 5 ปี 0 วัน มหาจุฬาบรรณาคาร
บุคลากรที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามรายละเอียดนี้ ได้เกษียณอายุการทำงาน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมวดที่ 4 ข้อ 4.5 (1) ว่าด้วย “สมาชิกภาพของสมาชิกกองทุนสิ้นสุดในกรณีพ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย”