แจ้งผลการจับสลากหมายเลขผู้ลงสมัครการเลือกตั้งกรรมการกองทุนฯ ปี ๒๕๕๙

พระมหาดำรงค์  สิริคุตฺโต  ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน พร้อมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการและร่วมเป็นพยานในการจับสลากหมายเลขผู้ลงสมัครการเลือกตั้งคณะ กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๙ ชึ่งมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจำนวน ๗ หมายเลข ในวันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

และจะทำการเลือกตั้ง วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ นี้

 

รายงานผลการจับสลากเลือกตั้ง กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (ฝ่ายสมาชิก)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี ๒๕๕๙
 
หมายเลข ส่วนงาน ชื่อ/นามสกุล หมายเหตุ
วข.นครราชสีมา นายศุภณัฐ เจริญสุข  
ส่วนกลาง นายจเด็ด โพธิ์ศรีทอง  
วข.อุบลราชธานี นายวุฒิพล คำตั้งหน้า  
ส่วนกลาง นายสุชญา ศิริธัญภร  
วข.พะเยา รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี  
วส.บุรีรัมย์ นายณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา  
ส่วนกลาง ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช  

 

๑.ส่วนกลาง  ๒.วข.อุบลราชธานี  ๓.วส.ศรีสะเกษ  ๔.วส.นครลำปาง  ๕.วส.เชียงราย  ๖.วส.พุทธโสธร  ๗.วส.นครน่าน  ๘.วส.ปัตตานี  ๙.วส.บุรีรัมย์  ๑๐.วส.พุทธชินราช 

๑๑.วส.นครสวรรค์  ๑๒.วส.ลำพูน  ๑๓.วส.นครพนม  ๑๔.เลย  ๑๕.วข.พุทธโฆส  ๑๖.วข.พะเยา  ๑๗.วข.สุรินทร์  ๑๘.วข.แพร่  ๑๙.วข.นครราชสีมา  ๒๐.วข.ขอนแก่น 

๒๑.วข.นครศรีธรรมาราช  ๒๒.วข.เชียงใหม่  ๒๓.วข.หนองคาย