ประชุมกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

พระราชวรเมธี,ดร. ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งจดทะเบียนแล้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการประชุมครั้งนี้ ได้เน้นในเรื่องการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของทุกปี และในปี ๒๕๖๐ นี้ พระราชวรเมธี, ดร. ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ แจ้งกำหนดการเป็นวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซนซี ชั้น ๑ คณะครุศาสตร์ อาคารเรียน รวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธย